ประกันภัยการเดินทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ

แผนการประกันการเดินทางเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ (Overseas Student Travel Insurance) แม้เจอเรื่องสะดุดก็อย่าหยุดตามความฝัน… ห่วงนะ กังวลด้วย  ถ้าคนที่เรารักต้องเดินทางไกล ไปเรียนต่อต่างประเทศ ให้เราช่วยแบ่งเบา เรียนสั้น เรียนยาว  เจ็บป่วย สูญเสียค่าเล่าเรียน ญาติเดินทางไปเยี่ยม กระเป๋า ทรัพย์สินสูญหาย ให้เราช่วยดูแล… จุดเด่นแผนประกันภัยเรียนต่อต่างประเทศ ชดเชยค่าเล่าเรียนในกรณีมีเหตุจำเป็นให้ไม่สามารถเดินทางไปเรียนต่อได้ ยื่นขอ VISA กลุ่มประเทศเชงเก้น ได้ทุกแผน ชดเชย ช่วยเหลือ เมื่อเกิดการสูญหายของหนังสือเดินทาง กระเป๋าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากบาดเจ็บ และเจ็บป่วยฉุกเฉินในต่างประเทศ ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก บริการสายด่วนช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ทั่วโลก +66 (0)-2342-3237 เงื่อนไขการรับประกัน ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 14-49 ปี ความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันรวม (บาท) บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัย ผลประโยชน์ความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัย ความคุ้มครอง Basic แผน 1 Intermediate…