ประกันภัยการเดินทาง ท่องเที่ยว ทำงาน

แผนการประกันภัยเพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ (Allianz Dance Moves) แผนการประกันเดินทางที่ให้คุณได้มากกว่า ทั้งความคุ้มครองครอบคลุม การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ พร้อมค่ารักษาพยาบาล ทั้งจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วย อีกทั้งเงินชดเชยจากการล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกการเดินทาง กระเป๋าเดินทางชำรุดเสียหาย ฯลฯ ที่ให้คุณสามารถเลือกได้ทั้งแบบรายวัน และรายปี  จุดเด่น ให้ความคุ้มครองระหว่างการเดินทางต่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเลือกทำประกันภัยได้ทั้งรายเที่ยว หรือรายปี สามารถเลือกทำประกันแบบท่องเที่ยวคนเดียว เที่ยวแบบกลุ่ม เที่ยวเป็นหมู่คณะ หรือแบบครอบครัว อุ่นใจตลอดการเดินทางด้วย AAGI Travel Assistance บริการสายด่วน ให้ความช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถนำไปยื่นขอ VISA สำหรับเดินทางไปในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ ทุกแผนประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ เบี้ยประกัน (บาท) ช่วยเหลือฉุกเฉิน ความคุ้มครองและผลประโยชน์ เบี้ยประกัน (บาท) ช่วยเหลือฉุกเฉิน บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในการเดินทางต่างประเทศ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการเดินทางต่างประเทศ แจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือรับบริการความช่วยเหลือพิเศษในการเดินทาง ต่างประเทศ รายละเอียดของบริการ…