สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองผู้ชำระเบี้ยฯ

สัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกัน ลักษณะของสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ผช 4 (PB4)  เป็นสัญญาเพิ่มเติมสำหรับกรมธรรม์เยาวชน (ผู้เยาว์) อายุระหว่าง 1 เดือน 1 วัน ถึง อายุ 15 ปี ที่จะต้องทำควบกับสัญญาหลักแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทกำหนด ผลประโยชน์ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย ตามสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติม(อนุสัญญา) ที่แนบอยู่ในกรมธรรม์ฉบับนั้น อันเนื่องมาจากผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต หรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ผู้เยาว์ (อายุระหว่าง 1 เดือน 1 วัน – 15 ปี) คือ ผู้เอาประกันภัยที่ได้ระบุในกรมธรรม์ ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (อายุระหว่าง 20-55ปี) คือ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง โดยชอบธรรมซึ่งเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย และผู้รับประโยชน์หลักตามกรมธรรม์ ภายใต้สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้มีผลบังคับหากผู้ชำระเบี้ยประกันภัยได้รับความสูญเสีย ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. เสียชีวิต หรือ 2. สูญเสียมือ เท้า และสายตา ดังนี้ 2.1 มือสองข้าง หรือเท้าสองข้าง…

สัญญาเพิ่มเติมโรคมะเร็ง(CB)

โรคมะเร็งเป็นโรคที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในปัจจุบันซึ่งมีมลภาวะจากการพัฒนาประเทศ และประชาชนเอาใจใส่ต่อสุขภาพตนเองของตัวเองน้อยลง ขาดการออกกำลังกาย รับประทานอาหารจากหลากหลายแหล่งที่มา และสภาวะความเครียดของหน้าที่การงาน และการดำเนินชีวิต เหล่าเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะเสียงที่จะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งได้มากขึ้น โรคมะเร็งเป็นโรคที่ป้องกันได้ และสามารถรักษาให้หายขาดได้หากสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่เริ่มเป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้น เพื่อเป็นการกระจายความเสียง ช่วยแบ่งเบาภาระของท่านและครอบครับ วันนี้ท่านสามารถกำหนดวงเงินความคุ้มครอง หรือวงเงินชดเชย วงเงินค่าใช้จ่าย หรือค่ารักษาพยาบาล  ที่จะเกิดขึ้นจากโอกาสที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งได้แล้วด้วยตัวท่านเอง บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต มีอนุสัญญาคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ที่จะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองให้ทันทันที 10% ของวงเงินเอาประกัน ตั้งแต่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง(Carcinoma In Situ) แต่ถ้าเนื้อร้ายดังกล่าวยังไม่หยุดการเจริญเติบโต และมีการแพร่ออกของเชลล์เนื้อร้ายที่ควบคุมไม่ได้ จนมีการลุกลามไปยังเนื้อเยื่อปกติอื่นๆ หรือเป็นมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancers) ผู้ขอเอาประกันจะได้ รับค่าสินไหมทดแทนทันที 100% ของวงเงินเอาประกันภัย (หลังเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 60 วัน) เงื่อนไขการรับประกัน เป็นสัญญาเพิมเติมที่สามารถซื้อความคุ้มครองควบกับสัญญาหลัก คุ้มครองต่อเนื่องถึง อายุ 69 ปี สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี (ในวันสมัคร)   ดูแผนการประกันที่มีความคุ้มครองโรคมะเร็ง(CB)

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง 48 โรค (CI48)

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง 48 โรค (CI48) ผลประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ และตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้แนบอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้แก่ผู้เอาประกันภัย 1. เป็นคนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือ2. เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ซึ่งภาวะและ / หรืออาการของโรคจะต้องปรากฏโดยชัดแจ้งเป็นครั้งแรก หลังจากวันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ หรือ เมื่อพ้นกำหนด 60วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับสำหรับโรคที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 ข้อ 2.1.2 ข้อ 2.1.3 ข้อ 2.1.4 ข้อ 2.1.5 ข้อ 2.1.9 และ ข้อ 2.2 2.1บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับโรคต่อไปนี้ 2.1.1 โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancers)2.1.2 โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือหัวใจวาย ครั้งแรก (First Acute Myocardial Infarct / First Heart Attack)2.1.3 การผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Surgery)2.1.4 การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ…

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน (HB, HBP, HBCI)

สัญญาคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน หรือคุ้มครองรายได้ (HB) 1. ข้อมูลสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน (HB) เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อควบกับสัญญาหลักแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯกำหนด ให้ผลประโยชน์จ่ายเงินชดเชยเป็นรายวัน เนื่องจากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลโดยจะจ่ายให้ตามจำนวนวันที่รักษาไม่เกิน 500 วัน ต่อการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยในแต่ละครั้ง (ในกรณีอาการเจ็บป่วย จะต้องเกิดขึ้นภายหลัง 30 วัน นับแต่วันออกกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทรับต่อสัญญาครั้งสุดท้าย) ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติม HB ผลประโยชน์พื้นฐาน การเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน (นานสูงสุด 500 วันต่อการเจ็บป่วยครั้งหนึ่งๆ) 2. ข้อมูลสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษ (HBP) เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อควบกับสัญญาหลักแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯกำหนด ให้ความคุ้มครองสุขภาพเพื่อเสริมสิทธิค่ารักษาพยาบาล ให้ผลประโยชน์พื้นฐานด้วยการจ่ายเงินชดเชยเป็นรายวัน เนื่องจากผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์ อันเป็นผลโดยตรงมาจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยโดยจ่ายตามจำนวนวันของการพักรักษาตัวแต่ไม่เกิน 500 วัน ต่อการเจ็บป่วยครั้งหนึ่งๆ นอกจากนั้นยังมอบผลประโยชน์เพิ่มเติมในรูปแบบของเงินชดเชยเป็นรายวัน สำหรับการเข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาล การผ่าตัดใหญ่และการผ่าตัดซับซ้อน ทั้งนี้บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์ตามตารางผลประโยชน์เฉพาะการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายหลัง 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ วันแต่ไม่มีการตกลงเป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติม HBP 1. ผลประโยชน์พื้นฐาน การเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน (นานสูงสุด 500…

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ แบบผู้ป่วยนอก(OPD)

แบบประกันสุขภาพ ผู้ป่วยนอก (OPD) คุ้มครองผู้ป่วยนอก ทั้งเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ เข้ารักษาได้ทั้ง โรงพยาบาล และคลินิก กำหนดวงเงินค่ารักษาต่อครั้งได้ตามที่คุณต้องการ สูงสุด 4,000 บาท/ครั้ง จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุด 30 ครั้ง สูงสุด 120,000 บาท/รอบปีกรมธรรม์  จุดเด่นแผนประกัน ไม่ต้องพกบัตร ไม่ต้องสำรองจ่าย ได้ทั้งคลีนิค และโรงพยาบาล พร้อมบริการ Telemedicine หรือ โทรเวช เพิ่มตัวช่วยเวลาหาหมอแบบไม่นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เมื่อเจ็บป่วยนิดหน่อย สูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง สำหรับบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เอชเอส (ผู้ป่วยนอก แบบ ค) (OPDHSS) สูงสุด 30 ครั้ง/รอบปีกรมธรรม์ และ สูงสุด 4,000 บาท/ครั้ง สำหรับบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า (ผู้ป่วยนอก แบบ ค) (OPDMUS) และ สำหรับบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค…

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพในกรณีผู้ป่วยใน (HS_S)

แบบประกันสุขภาพ ผู้ป่วยใน (HS) แบบมาตราฐาน แบ่งเบาค่าใช้จ่ายเมื่อป่วย นอนโรงพยาบาล เลือกค่าห้องได้ตามความต้องการ 1,500-4,000 บาท/วัน ไม่ต้องสำรองจ่ายใน โรงพยาบาล กว่า 450 แห่งทั่วไทย ดูแลค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมทั่วโลก จุดเด่นแผนประกัน ไม่ต้องพกบัตร หยุดสำรองจ่าย คุ้มครองไกลทั่วโลก ในงบประมาณที่คุณกำหนดได้… มอบความคุ้มครองกรณีเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล* เลือกค่าห้องได้ตามงบตั้งแต่ 1,500 – 4,500 บาทต่อวัน พิเศษ ความคุ้มครองค่าห้องเพิ่มเป็น 3 เท่า กรณีป่วยหนักพักรักษาตัวในห้อง ICU ดูแลค่ารักษาเมื่อนอน รพ. จากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย รวมถึงจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID19)** ไม่ต้องสำรองจ่ายใน รพ. กว่า 450 แห่ง ทั่วไทย มั่นใจทุกการเดินทาง… ดูแลค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมทั่วโลก *โดยการรักษาในครั้งนั้นๆ จะต้องไม่อยู่ในข้อยกเว้น และค่ารักษาพยาบาลจะกำหนดจำนวนเงินสูงสุดไว้ในแต่ละรายการของแผนนั้นๆ **ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์ตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข   ความคุ้มครองและผลประโยชน์…

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ แบบ อ1(AI), อ2(ADD). อ3(ADB) และ บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ (ฆาตกรรม-จลาจล)(ฆจ/RCC)

ลักษณะของสัญญาเพิ่มเติม หรืออนุสัญญาสัญญา คุ้มครองอุบัติเหตุสามารถแยกได้เป็น 3 ประเภท อันได้แก่ อ.1(AI), อ.2(ADD) และอ.3(ADB) เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อควบกับสัญญาหลักแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของทางบริษัทฯ ฆจ หรือบันทึกสลักหลังฆาตกรรม จราจล เป็นสัญญาแนบท้าย ที่สามารถซื้อเพื่อเพิ่มเติมความคุ้มครองจากความคุ้มครองอุบัติเหตุ อ.1 และ อ.2 แบ่งได้เป็น 2 แบบคือ ฆจ.อ1(RCCAI) และ ฆจ.อ2(RCCAD) เป็นความคุ้มครองเพิ่มเติมที่จะต้องซื้อควบคู่กับ อ1 หรือ อ2 แบบใดแบบหนึ่ง หรือทั้งสองแบบก็ได้ แล้วแต่กรณี โดยจะไม่สามารถซื้อได้โดยอิสระโดยปราศจากอนุสัญญา อ.1 และอ.2 โดยสัญญาดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนที่เกียวข้องกับการถูกฆาตกรรม หรือเหตุอันเกิดจากการจลาจล โดยผู้ขอเอาประกันภัย/ประกันฯ มิได้มีส่วนเป็นผู้ร่วมกระทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้น Click เพื่อสอบถามผ่าน Line

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองทุพพลภาพแบบ ทพ 1(WP)

ลักษณะของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองทุพพลภาพแบบ ทพ 1 (WP) เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่จะต้องควบกับสัญญาหลักแบบใด แบบหนึ่งที่บริษัทกำหนด ให้ผลประโยชน์ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักในอนาคต เนื่องจากผู้ขอเอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทั้งจากการบาดเจ็บ หรือ จากการประสบอุบัติเหตุ ซึ่งการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงดังกล่าว ให้รวมไปถึงการสูญเสีย มือ เท้า หรือสายตาทั้งสอง ข้างขึ้นไปด้วยหมายเหตุ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพ ประจำและ อาชีพอื่นใดได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป โดยทุพพลภาพเช่นว่านั้นจะต้องเป็นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 180 วัน ผลประโยชน์ (ทพ 1) เมื่อผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จะได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก ในระหว่างและตราบเท่าที่ยังทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอยู่โดยสิทธิประโยชน์ตามสัญญาหลักยังคงเดิมทุกประการ เช่น เงินจ่ายคืน ความคุ้มครองเพิ่ม เงินปันผลพิเศษ ฯลฯ การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนี้ จะต้องเกิดขึ้นก่อนครบปี กรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60 ปี ผลประโยชน์ ทพ 1 นี้ จะยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักเท่านั้น และเมื่อสัญญาหลักได้รับการยกเว้น เบี้ยประกันภัย สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพและสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ ก็จะสิ้นผลโดยทันที หมายเหตุ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันฯ…