บริการด้านการประกันชีวิต (อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต)

Call Center 1373

1. เจ็บป่วยและรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD) 

การจัดเตรียมเอกสาร

แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)ตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
ใบรับรองแพทย์ผู้รักษาที่สถาน พยาบาลนั้น ออกให้ หรือ รายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษาตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ (ด้านหลังแบบฟอร์ม) โดยให้แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ และเป็นแพทย์ผู้ตรวจกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มพร้อมลงนาม และประทับตราสถานพยาบาล

 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
 • หนังสือยินยอมที่กรอกครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ*
 • หลักฐานสำเนาสูติบัตรที่รับรองสำเนาแล้ว(กรณีเป็นผู้เยาว์)*
 • หลักฐานสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาแล้ว*
 • หลักฐานสำเนาการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 

*เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชดเชยสินไหม กรณีบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากโรงพยาบาล หรือ คลินิก

2. เจ็บป่วยและรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (HS, HB, AI, PA)

การจัดเตรียมเอกสาร

 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ ,ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน หรือโรคร้ายแรง (AI/PA/IPD/CI) ดาวน์โหลด
 • รายงานแพทย์ ผู้ตรวจรักษาตามแบบฟอร์มบริษัทฯ(ด้านหลังแบบฟอร์ม) โดยให้แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ และเป็นแพทย์ผู้ตรวจกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มพร้อมลงนาม และประทับตราสถานพยาบาล ในกรณีที่เรียกร้องผลประโยชน์เพิ่มเติมตามสัญญา HB Plus เนื่องจากการผ่าตัดซับซ้อน หรือผ่าตัดใหญ่ จะต้องแนบเอกสารรายงานการผ่าตัด (Operative Note)
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ (กรณีเรียกร้องค่ารักษารายวันอย่างเดียวให้ใช้สำเนาใบเสร็จได้)
 • ใบแจกแจง รายการค่ารักษาทุกรายการพร้อมรายละเอียดการรับประทานยา
 • หนังสือยินยอมที่กรอกครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ*
 • หลักฐานสำเนาสูติบัตรที่รับรองสำเนาแล้ว (กรณีเป็นผู้เยาว์)*
 • หลักฐานสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาแล้ว*
 • หลักฐานสำเนาการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)*
 • เอกสารทางการแพทย์อื่นๆ ( ถ้ามี )
  – ฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือ ใบอ่านฟิล์ม
  – ใบนัดฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าที่ได้รับการฉีดครบ 5 เข็ม กรณีถูกสุนัขกัด
  – ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  กรณีได้เบิกจากบริษัทประกันภัย อื่น หรือต้นสังกัด หรือสวัสดิการอื่นๆที่ท่านยื่นก่อนแล้ว กรุณาส่งใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่ประทับตราต้นสังกัด โดยแนบรายการหรือใบแสดงรายการที่สวัสดิการอื่นๆ จ่ายเงินแล้วประกอบด้วยทุกครั้ง และ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเพิ่มในส่วนของผลต่าง ซึ่งอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ที่ได้ซื้อไว้ในกรมธรรม์ 

* กรุณาส่งเอกสารดังกล่าวทุกครั้งเมื่อ ท่านไม่สามารถใช้สิทธิ์อลิอันซ์อยุธยาแคร์ได้ หรือภาวะโรค/การบาดเจ็บ รุนแรงและเรื้อรัง หรืออื่นๆ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากโรงพยาบาล หรือ คลินิก

3. การเรียกร้องสินไหมตามสัญญาโรคร้ายแรง (CI, DDB, CB )

การจัดเตรียมเอกสาร

 • กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม อุบัติเหตุ, ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน หรือโรคร้ายแรง (AI/PA/IPD/CI) ดาวน์โหลด
 • รายงานแพทย์ ผู้ตรวจรักษาตามแบบฟอร์มบริษัทฯ(ด้านหลังแบบฟอร์ม) ที่แถลงผลการวินิจฉัยโรคโดยละเอียด โดยให้แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ และเป็นแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษา กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามและประทับตราโรงพยาบาล
 • เอกสารทางการ แพทย์อื่นๆ เช่น ฟิล์มเอ็กซเรย์พร้อมรายงานผลการอ่านฟิล์ม สำเนาประวัติการรักษา ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจชิ้นเนื้อ หรือผลทางพยาธิสภาพ
 • กรมธรรม์ประกันชีวิตต้นฉบับ
 • หนังสือยินยอม ที่กรอกโดยครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ
 • หลักฐานสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง

4. กรณีการเสียชีวิต

กรุณาติดต่อ ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร.1373 เพื่อแจ้งให้บริษัททราบทันที และยื่นเอกสารมรณกรรมให้บริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

การจัดเตรียมเอกสาร

เสียชีวิตโดยสาเหตุธรรมชาติ อาทิ โรคภัยไข้เจ็บหรือความชราภาพ

 • กรมธรรม์ประกันภัยต้นฉบับและใบรับเงินงวดสุดท้าย (ถ้ามี)
 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณกรรม ดาวน์โหลดที่นี่
 • แพทย์ผู้รักษาสำหรับสินไหมมรณกรรม
 • ใบมรณบัตรต้นฉบับและฉบับสำเนาที่รับรองโดยนายทะเบียนอำเภอ หรือผู้รับประโยชน์
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตายต้นฉบับ และฉบับสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์ท่านใดท่านหนึ่ง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์ทุกคน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือยินยอม ที่กรอกครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ
 • ใบนำส่งการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือถูกฆาตกรรม หรือมีผลทางคดี กรุณาจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • สำเนาการชันสูตรพลิกศพ (กรณีไม่ได้มีการผ่าพิสูจน์) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดย เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ
  รายงานการตรวจศพ โดยสถาบันนิติเวช ฯลฯ(กรณีที่มีการผ่าพิสูจน์ศพ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

5. บริการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในเครือฯ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

คือบริการทางด้านการการรักษาพยาบาลที่อลิอันซ์ อยุธยา พัฒนาขึ้น เพื่อให้การบริการแก่ผู้เอาประกันภัย ณ โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

บริการผู้ป่วยในแบบไม่ต้องสำรองจ่าย (Fax Claims Service)

คือ การขอใช้สิทธิ์ในการเข้ารักษาตัวแบบผู้ป่วยในโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ณ โรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ 351 แห่งทั่วประเทศ 

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

แจ้งความจำนงขอใช้สิทธิ์โดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชน กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เมื่อแพทย์ผู้ตรวจลงความเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อแจ้งยืนยันการให้บริการเบื้องต้น เมื่อบริษัทฯ อนุมัติการใช้บริการแล้ว เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงค่าใช้จ่ายที่อยู่ภาย ใต้เงื่อนไขและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ์ที่โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัย โดยตรง

บริการผู้ป่วยนอกแบบไม่ต้องสำรองจ่าย (OPD Cashless Service)

คือการขอใช้สิทธิ์ในการรักษาตัวแบบผู้ป่วยนอกโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ณ โรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ 71 แห่งทั่วประเทศ

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

แจ้งความจำนงขอใช้สิทธิ์โดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้เอาประกันภัย แล้วจะแจ้งผลประโยชน์ และความคุ้มครองตามกรมธรรม์ให้ผู้เอาประกันภัยทราบ รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ์ที่โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัย โดยตรง

เงื่อนไขการให้บริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการผู้ป่วยนอกแบบไม่ต้องสำรองจ่าย เฉพาะ
– ผู้เอาประกันภัยที่ไม่มีข้อยกเว้นเฉพาะที่ระบุในกรมธรรม์ 
– กรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยภายในระยะเวลาที่กำหนด
– กรมธรรม์ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายคงค้างกับบริษัทฯ

 • กรณีที่ ค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิ์ความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิ์นั้นให้กับโรง พยาบาล
 • กรณี ที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมมายังฝ่ายสินไหมได้ตามปกติ โดยแนบเอกสารที่ระบุในข้อ 1 และ ข้อ 2 หากบริษัทฯ ตรวจพบว่าการเจ็บป่วย หรือ การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนั้น ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ บริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับผู้เอาประกันภัยต่อไป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอรหัสผู้ใช้เพื่อรับบริการข้อมูลออนไลน์

ดาวน์โหลดทั่วไป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม สำหรับประกันภัยกลุ่ม

ดาวน์โหลด Applications สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต

บริการด้านการประกันภัย (อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย)

Call Center 1292

บริการพิเศษ สำหรับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

สายด่วน Roadside Assistance

Hotline: 02-305-8510

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

    บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินของ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ให้ความช่วยเหลืออะไรบ้าง?

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน

 • บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
 • บริการยก/ลากรถได้ 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
 • บริการยก/ลากรถไปในสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ ภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร กรณีที่ต้องการยก/ลากรถเป็นระยะทางมากกว่า 20 กิโลเมตร คิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่าง สำหรับการยก/ลากรถระยะไกล (เกินกว่า 50 กิโลเมตร) ทางศูนย์บริการจะแจ้งราคาเหมาจ่ายกับสมาชิก และขอความเห็นชอบจากสมาชิกก่อนดำเนินการยก/ลาก
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสีย
 • กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อนำกุญแจสำรองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุ ภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร กรณีที่เกินกว่า 20 กิโลเมตรคิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท กรณีที่ต้องการใช้ช่างกุญแจที่มีความชำนาญเพื่อหาวิธีเข้าไปในรถนั้นต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกก่อน โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับช่างกุญแจ
 • กรณีน้ำมันหมดฉุกเฉิน รถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ช่างเทคนิคช่วยเหลือโดยการเติมน้ำมัน 5 ลิตรต่อครั้ง สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน

บริการยก/ลากรถ ในกรณีเกิดอุทกภัย

 • บริการยก/ลากรถ ในกรณีเกิดอุทกภัย จำกัดจำนวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
 • บริการยก/ลากรถไปในสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ ภายในระยะทาง 25 กิโลเมตร กรณีที่ต้องการยก/ลากเป็นระยะทางมากกว่า 25 กิโลเมตร คิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาทโดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
  • บริการยก/ลากรถที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม หรือไม่สามารถขับเคลื่อนได้เนื่องจากน้ำท่วม โดยระดับน้ำท่วมสูงไม่เกิน 50 เซนติเมตร
  • ระดับความสูงของน้ำท่วมที่จะให้บริการนั้น ต้องเกิน 20 ซม. แต่ไม่เกิน 50 ซม. ณ สถานที่ที่รถยนต์ของลูกค้าจอดอยู่ หรือบนถนนตลอดเส้นทางที่จะเข้าไปยังรถยนต์ของลูกค้า

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินขอสงวนสิทธิ์การคุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้

 • การบริการนี้ไม่รวมกรณีอุบัติเหตุ และภัยธรรมชาติ
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส ก่อน
 • ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสมาชิก อาทิ ค่าน้ำมันและค่าทางด่วน
 • ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการเข้าร่วมการแข่งความเร็ว แรลลี่ และการทดสอบความทนทาน
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลจากการดูแลรถยนต์ผิดพลาด และหากท่านยังคงทำเช่นนั้นต่อไป ทาง เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซสขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการแก่ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลจากการที่สมาชิกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการเมาสุรา และยาเสพติด
 • ความสูญเสียอันเป็นผลมาจากการเกิดขึ้นโดยตรงและทางอ้อมจากการไม่สามารถขับเคลื่อนได้

บริการสายด่วนสำหรับ ประกันภัยการเดินทาง

Hotline: +662 342 3237

 ดาวน์โหลดโบรชัวร์

 บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการเดินทางต่างประเทศ แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือรับบริการความช่วยเหลือพิเศษในการเดินทาง ต่างประเทศได้ที่ Travel Assistance ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

1. บริการความช่วยเหลือด้านการเดินทาง

 • ข้อมูลล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
  บริการให้คำแนะนำต่างๆ เบื้องต้นตามแผนการเดินทางและข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้ของผู้เอาประกันภัย
 • ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน
  บริการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ
 • ข้อมูลการขอวีซ่า
  บริการจัดหาข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับวีซ่าของประเทศต่างๆ
 • ข้อมูลสถานทูต
  บริการจัดหาข้อมูล รายละเอียดสำหรับการติดต่อ เวลาทำการ ของสถานทูตทั่วโลก
 • ข้อมูลกฏระเบียบข้อบังคับสายการบิน
  บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฏต่างๆของสายการบิน
 • ตารางเที่ยวบิน การสำรองเที่ยวบิน และการเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน
  บริการข้อมูลตารางการเดินทางของเที่ยวบิน รวมถึงการสำรองเที่ยวบินและเปลี่ยนตาราง เที่ยวบิน
 • คำแนะนำทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  บริการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยโดยการให้ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของทนายความท้องถิ่นนั้นๆ หากเป็นไปได้ Travel Assistance จะจัดหาทนายความแก่ผู้เอาประกันภัยมากกว่า 2 ท่านขึ้นไป ทั้งนี้ในการคัดเลือกทนายความขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ทนายความที่จัดหามานั้นเป็นทนายความที่ Travel Assistance ให้การรับรองว่าสามารถไว้วางใจได้ ไม่มีประวัติเสียหายและไม่เคยบกพร่องต่อหน้าที่
 • การให้ความช่วยเหลือกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
  ในกรณีหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยสูญหาย Travel Assistance จะให้การช่วยเหลือด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งหาย และการเตรียมเอกสารทดแทน
 • การติดตามสัมภาระในการเดินทางสูญหาย
  ในกรณีที่กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยสูญหาย ทันทีที่ Travel Assistance ได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัย บริษัทจะดำเนินการค้นหาสิ่งของที่สูญหายทันที่ โดยทาง Travel Assistance จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการค้นหา หรือถ้าสัมภาระสูญหายระหว่างโดยสาร Travel Assistance จะประสานงานติดต่อเจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่รับผิดชอบ
 • การให้ข้อมูลในการใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดน
  ให้ความช่วยเหลือในการหาข้อมูลการใช้โทรศัพท์ข้ามแดน เมื่อผู้เอาประกันภัยอยู่ในต่างประเทศ
 • การจัดหาเจ้าหน้าที่แปลภาษา / ล่ามภาษา
  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องการความช่วยเหลือด้านภาษา Travel Assistance จะจัดหาเจ้าหน้าที่แปลภาษา หรือล่ามในต่างประเทศทั่วโลก
 • การเก็บสำเนาเอกสารส่วนตัว
  บริการความช่วยเหลือด้านการเก็บสำเนาเอกสารส่วนตัวต่างๆ เมื่อผู้เอาประกันภัยอยู่ในต่างประเทศ
 • การสำรองที่พัก จองรถเช่า ลีมูซีน ร้านอาหาร และช่วงเวลาออกรอบกอล์ฟ
  Travel Assistance ให้บริการช่วยเหลือในการสำรองที่พัก จองรถเช่า จองบริการลีมูซีน และรวมถึงการจองร้านอาหารและช่วงเวลาออกรอบกอล์ฟ

2. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์

 • ข้อมูลการรักษาพยาบาล
  หากเป็นไปได้และมีการร้องขอ Travel Assistance จะจัดหาคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลสถานพยาบาลที่แนะนำทั่วโลก และในกรณีที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล Travel Assistance จะทำการรับประกันการจ่ายค่ารักษาที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาตัว และติดต่อขอรับใบประเมินทางการแพทย์ และหากมีคำแนะนำทางการแพทย์จากแพทย์ที่ดูแล Travel Assistance จะเฝ้าติดตามการรักษาของผู้เอาประกันภัยจนกระทั่งเสร็จสิ้นการรักษาหรือถูกส่งกลับบ้าน
 • การจัดเตรียมโรงพยาบาล / การนัดหมายแพทย์ในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อทำการรักษา
  เมื่อผู้เอาประกันภัยร้องขอและมีความจำเป็นทางการแพทย์ Travel Assistance จะติดต่อโรงพยาบาลในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อรับตัวผู้เอาประกันภัยไว้รักษาตัว และ/หรือจัดการนัดหมายแพทย์เพื่อทำการรักษา
 • การนำส่งยา / วัคซีนที่จำเป็นในการรักษาทางการแพทย์
  เมื่อมีความจำเป็นทางการแพทย์และเป็นไปได้ Travel Assistance จะจัดหาและนำส่งยา และ/หรือวัคซีนที่จำเป็นในการรักษาทางการแพทย์ที่ไม่สามารถหาได้ในท้องถิ่นที่ผู้เอาประกันภัยทำการรักษาพยาบาลอยู่
 • การจัดการสำหรับการเคลื่อนย้ายการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

  เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รักการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางและมีความจำเป็นต้องได้รับการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน Travel Assistance จะจัดเตรียมการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่มีความพร้อมในการรักษาพยาบาล หรือการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์เพื่อกลับสู่ประเทศไทย
 • การส่งศพกลับประเทศ
  เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างการเดินทาง Travel Assistance จะจัดเตรียมการเคลื่อนย้ายศพของผู้เอาประกันภัยจากสถานที่ที่เสียชีวิตกลับสู่ประเทศไทย
 • การแจ้งข่าวสารเร่งด่วน
  ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับผู้เอาประกันภัยในระหว่างเดินทาง Travel Assistance จะส่งข่าวสารด่วนนี้แก่ครอบครัวของผู้เอาประกันภัย
 • การจัดการเตรียมการเดินทางให้ครอบครัวในกรณีฉุกเฉิน
  ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ที่ผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล Travel Assistance จะให้ความช่วยเหลือญาติหรือเพื่อนของผู้เอาประกันภัยในการเดินทางมาเยี่ยมในต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการช่วยเหลือในการจองโรงแรมที่พักและรถเช่าสำหรับครอบครัวหรือเพื่อนในการเดินทางมาเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาล
 • การจัดการส่งตัวเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะกลับประเทศ
  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน และในการเดินทางนี้มีผู้เยาว์ร่วมเดินทางมาด้วย Travel Assistance จะจัดเตรียมการเดินทางเพื่อส่งตัวผู้เยาว์กลับสู่ประเทศไทย

บริการให้ความช่วยเหลือในการเดินทางโดย Allianz Global Assistance
ภายใต้การบริหารงานของ AWP Services (Thailand) Co., Ltd.

*เงื่อนไขการให้บริการดังกล่าวจะเป็นเพียงการให้บริการด้านการปรึกษา และเตรียมการ ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเว้นแต่ค่าใช้จ่ายนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่ 0107554000259
โทร. 0 2657 2555 แฟกซ์. 0 2657 2500

สายด่วน Home Assistance

Hotline: 0-2305-8404

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน ตลอด 24 ชั่วโมง

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัยขอนำเสนอบริการสำหรับลูกค้าที่ซื้อแพ็คเกจประกันภัยสำหรับบ้าน ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป พิเศษสิทธิในการรับบริการความช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านจาก เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านของเรามีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศด้วยสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน 24 ชม.
(เลือกจากบริการใดก็ได้ต่อไปนี้ จำกัดไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี)
การบริการต่อครั้ง

บริการช่วยเหลือเรื่องเครื่องปรับอากาศ

บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับประปา

บริการช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้าภายในบ้าน

บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับตู้เย้นหรือเครื่องแช่แข็งเหรือเครื่องทำน้ำร้อน

บริการกำจัด/จับสัตว์ดุร้าย

บริการช่วยเหลือทางกุญแจ(บ้าน)

ในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท รวมค่าบริการ 24 ชม. และอะไหล่ฉุกเฉิน

บริการช่วยเหลือทางกุญแจ(รถ)

ฟรีรับกุญแจสำรองในรัศมี 20 กม. หรือ ยกเข้าศูนย์บริการในรัศมี 20 กม.

จัดหาที่พักในกรณีฉุกเฉิน

ที่พักแบบพื้นฐานฟรี 1 คืน ในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท

หมายเหตุ:

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย เป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลการบริการเท่านั้น รายละเอียดการใช้งานและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด โทร 0-2305-8404

ดาวน์โหลด App สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันการเดินทาง

และผู้ต้องการซื้อประกันการเดินทางผ่าน App (กรุณาใส่รหัสเอเจนซี่ : AZP495865)

กรุณาใส่ รหัสเอเจนซี่ : AZP495865

กรุณาใส่ รหัสเอเจนซี่ : AZP495865