PA TOP SHIELD

ประกันอุบัติเหตุ(PA) ที่มาพร้อม ค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชย กระดูกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน เบี้ยประกันเริ่มต้น 7 บาท/วัน คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท