ประกันสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า Save

เคยไหม ทำแล้ว ไม่พอจ่าย ค่ารักษาฯ !??

นี่เลยค่ะ…   3 ล้าน, 6 ล้าน, 10 ล้าน หรือ 15 ล้าน จบนะ!?…

ประกันสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย ใหม่ล่าสุด จาก อลิอันซ์ อยุธยา ที่ยอดขายมาแรงแซงทุกตัว!!! 

วงเงินคุ้มครองสูง ครอบคลุม คุ้มค่าที่สุด เคลมง่าย ไม่ต้องสำรองจ่าย 

เบี้ยประกันฯ ชาย อายุ 34 ปี เริ่มต้นเพียงวันล่ะ 64 บาท ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฯ สูงสุด 15 ล้านบาท/ปี จากโรงพยาบาลในเครื่อข่าย อยุธยา แคร์ (ไม่ต้องสำรองจ่าย) และโรงพยาบาลชั้นนำ ทั้งรัฐบาล และเอกชน ทั่วประเทศไทย 

แบบประกันฯ ที่มาพร้อมการออมทรัพย์ และความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต วงเงินเริ่มต้นที่ 100,000 บาท และจะทวีค่าเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องจากไป ก่อนวัยอันสมควร เงินก้อนเล็กๆ นี้ จะช่วยให้คนที่คุณรัก และห่วงใย ได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ ได้เลือกในสิ่งที่คุณอยากเลือก ไม่ใช่เลือกเพราะจำเป็นต้องเลือก…

สนใจแผนประกันนี้

โปรดกรอกรายละเอียดเพื่อจัดทำ ข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ.


ข้อมูลผู้ขอเอาประกัน


ข้อมูลผู้ชำระเบี้ยประกันรายละเอียดแบบประกัน

 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต เริ่มต้น 100,000 บาท
 • ชำระเบี้ยประกันฯ หลัก 20 ปี
 • รับเงินคืนขั้นต่ำ 100,000 บาท เมื่ออายุ 85 ปี
 • จำนวนผลประโยชน์ ความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย 3,000,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์
 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
 • จำกัด 1 สัญญาต่อผู้เอาประกันภัย 1 ท่านเท่านั้น
 • สามารถเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบ รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และ รายปี

สิทธิพิเศษ

ผู้ขอเอาสามารถเลือกเพิ่มเติมความคุ้มครองได้ ตามต้องการ (ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของทางบริษัทฯ)

 • ความคุ้มครองทุพลภาพ
 • ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก สูงสดุ 30 ครั้งต่อปี
 • ความคุ้มครองโรคร้ายแรง 48 โรค จ่ายเงินก้อน
 • ความคุ้มครองโรคมะเร็ง จ่ายเงินก้อน หรือ จ่ายค่ารักษา
 • ความคุ้มครองอุบัติเหตุ มีเงินชดเชยการเสียชีวิต และอวัยวะ จากอุบัติเหตุ
 • เงินชดเชยรายได้ สูงสุด 4,000 บาท ต่อวัน
 • ความคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยฯ (กรณีผู้ขอเอาประกันอายุต่ำกว่า 16 ปี)

บริการที่มาพร้อมกับแผนประกันนี้

 • บริการดูแลคุณยามพักฟื้น
 • บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • บริการวีดีโอคอลกับคุณหมอ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

 • เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชี่วิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน (ตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน) รวมถึงแพทย์ทางเลือก
 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยความบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าบริการเฝ้าไข้พิเศษ
 • การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศ ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้า ยกเว้นกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินภายนอกประเทศไทย

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย  นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ประกันสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า Save  เป็นชื่อทางการตลาดของทาง สนงฯ. ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย