PA HAPPY SENIOR

เบี้ยประกันเริ่มต้นวันละ 3 บาท คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท ปกป้องคุณพ่อ คุณแม่ ที่คุณรัก 24 ชั่วโมงทั่วโลก ด้วยแผนการประกัน PA HAPPY SENIOR ที่มอบสิทธิประโยชน์ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เงินชดเชย กรณีกระดูกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก บาดเจ็บอวัยวะภายใน พร้อมค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ต้องสำรองจ่าย 

จุดเด่น

 • เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันล่ะ 3 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวร อันเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 500,000
 • มีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุดต่อครั้ง 100,000 บาท
 • ชดเชยการกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก สูงสุด 250,000 บาท
 • สิทธิพิเศษ! เจ็บแค่ไหนก็ไม่ต้องสำรองจ่ายด้วย PA Platinum Card
 • สามารถใช้ยื่นลดหย่อนภาษี กรณีบุตรซื้อให้ บิดา มารดา

คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย

 • อายุระหว่าง 55 – 75 ปี
 • ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ หรือประกอบอาชีพที่ไม่อันตรายหรือมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต และการบาดเจ็บ
 • กรณีผู้ขอเอาประกันที่ยังมีการประกอบอาชีพใดๆ อยู่ แต่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย บริษัท ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเป็นรายๆ ไป
 • สุขภาพร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นหรือมีอาการเกี่ยวเนื่องกับโรคลมชัก โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งทุกชนิด โรคเอดส์ หรือมีเชื้อไวรัส HIV หรือมีความพิการทางร่างกายส่วนใด เว้นแต่ความพิการนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการทรงตัวหรือการดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติ ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันภัยในการพิจารณาเป็นรายๆ ไป
 • อาชีพที่ไม่รับประกันภัย แอร์โฮสเตส สจ๊วต กัปตัน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย นักการเมือง ดารา นักแสดง นักร้อง นักดนตรี นักกีฬา นักข่าว กรรมกรแบกหาม คนงานก่อสร้าง พนักงาน/คนงานขุดเจาะน้ำมันหรือเหมืองแร่ พนักงานทำความสะอาดอาคารสูง ชาวประมง พนักงานส่งของหรือเอกสารที่ใช้มอเตอร์ไซค์ในการทำงาน พนักงานขับรถมอเตอร์ไซค์รรับจ้าง คนขับรถบรรทุกน้ำมัน แก๊ส วัตถุอันตรายต่างๆ พนังงานขับเรือโดยสาร

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณารับประกันภัยเป็นรายๆ ไป ในกรณีผู้ขอเอาประกันภัยมีภูมิลำเนาหรือสถานที่ทำงานอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ข้อยกเว้นสำคัญ

ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย การติดเชื้อโาคที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ การฆ่าตัวตาย การแท้งลูก การปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร การทะเลาะวิวาท การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด การก่ออาชญากรรม ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย เป็นต้น

คำเตือน

 •  เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนด
 • เอกสารนี้ มิใช่เป็นเอกสารที่จัดทำให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นการเฉพาะเจาะจง ผู้ขอเอาประกันภัยจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจโดยละเอียด ก่อนตัดสินใจเสนอขอเอาประกันภัย
 • บุตรที่จ่ายเบี้ยประกันให้บิดา มารดา มีสิทธิได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรประกาศกำหนด