มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปันผล)

มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปันผล) แบบประกันที่เน้นการเก็บออมทรัพย์ ที่มาพร้อมทความคุ้มครองสูงถึง 115% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย(ทุนประกันฯ) ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำประกันฯ คุณสามารถเลือกระยะเวลาความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 15, 18, 22 และ 25 ปี พร้อมทั้งเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันฯ ได้ทั้งแบบ 6, 10, 15 และ 20 ปี แบบประกันฯ นี้ยังเพิ่มโอกาสในกาศให้คุณได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในรูปของเงินปันผลจากการลงทุนอีกด้วย…

วางแผนการออมได้

ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

เลือกระยะเวลา

ชำระเบี้ยประกันได้ตั้งแต่ 6 – 20 ปี

เพิ่มเติมความคุ้มครอง

สุขภาพ และอุบัติเหตุได้

คำอธิบายหมายเหตุในภาพ

1 มาย ดับเบิล พลัส 15/6, 18/10, 25/20 : 115% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาทั้งหมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า) (ไม่รวมเบี้ยสำหรับสัญญาเพิ่มเติม และ/หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี)

 1 มาย ดับเบิล พลัส 22/15 : 115% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาทั้งหมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า) (ไม่รวมเบี้ยสำหรับสัญญาเพิ่มเติม และ/หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี)

2 มาย ดับเบิล พลัส 15/6, 18/10, 25/20 : 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า) (ไม่รวมเบี้ยสำหรับสัญญาเพิ่มเติม และ/หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี)

2 มาย ดับเบิล พลัส 22/15 : 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า) (ไม่รวมเบี้ยสำหรับสัญญาเพิ่มเติม และ/หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี)

ตัวอย่างแบบประกัน มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปันผล)

คำอธิบายประกอบตัวอย่างแบบประกันฯ

3 อัตราอ้างอิงที่ใช้ในการคำนวนเงินปันผลรายปี : เป็นอัตราที่นำมากำหนดเงินปันผล โดยอัตราดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรไว้ และแตกต่างกันไปแต่ละแบบประกันภัย ซึ่งบริษัทจะประกาศอัตราอ้างอิงที่ใช้ในการคำนวนเงินปันผลรายปีให้ทราบทุกปี อนึ่ง อัตราอ้างอิงที่แสดงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

เงินปันผลรายปี : บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย หากมีการพิจารณาว่าจะจ่าย จะเริ่มพิจารณาตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป โดยเงินปันผลนี้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเงินปันผลรายปีนี้จะแต่ต่างกันในแต่ล่ะแบบประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวนเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ล่ะปี การคำนวนข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

เงินปันผลรายปีสะสม : เงินปันผลรายปีที่มีการสะสม ซึ่งการระบุข้างต้นเป็นตัวอย่างแสดงเงินปันผลรายปีกรณีเลือกออมเงินปันผลรายปีไว้กับบริษัทจนครบกำหนดสัญญาที่อัตราดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 1.75 ต่อปี ซึ่งไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทรับรอง อัตราดอกเบี้ยที่ใช้คำนวนจริงสำหรับแต่ล่ะปีกรมธรรม์อาจต่ำกว่าหรือสูงกว่า โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบในแต่ละปี การคำนวนข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา : บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลนี้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนการลงทุนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวอาจแต่ต่างกันในแต่ละปี และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวนเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา การคำนวนข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

สนใจแผนนี้

โปรดกรอกรายละเอียดเพื่อจัดทำ ข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ


ข้อมูลผู้ขอเอาประกัน


ข้อมูลผู้ชำระเบี้ยประกัน


เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย
  • มาย ดับเบิล พลัส 15/6 (มีเงินปันผล) รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี
  • มาย ดับเบิล พลัส 18/10 (มีเงินปันผล) รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี
  • มาย ดับเบิล พลัส 22/15 (มีเงินปันผล) รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี
  • มาย ดับเบิล พลัส 25/20 (มีเงินปันผล) รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ทุกสัญญาตามเกณฑ์ของบริษัท ยกเว้น สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วง
 • กฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยและการตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
 • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย

 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายเดือน/ ราย 3 เดือน/ ราย 6 เดือน/ รายปี  
 • ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย: ชำระออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน My Allianz และที่เว็บไซต์ธนาคาร เฉพาะที่ร่วมรายการ/ ชำระโดยตรงที่สำนักงานใหญ่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)/ ชำระที่สาขา สำนักงานของตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท/ ชำระโดยบัตรเครดิตที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานใหญ่ หรือชำระผ่านตัวแทนหรือสาขาของบริษัท/ ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส/ ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (เฉพาะเบี้ยฯ ปีต่ออายุ)/ ชำระเงินสด ณ เคาน์เตอร์ของธนาคาร

หมายเหตุ

– ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มาย ดับเบิล พลัส เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลประโยชน์ด้านการสะสมทรัพย์และให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร ดังนั้น จึงไม่มีดอกเบี้ย อนึ่ง เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

– ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์

– ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย