สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองผู้ชำระเบี้ยฯ

ลักษณะของสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ผช 4 (PB4) 

เป็นสัญญาเพิ่มเติมสำหรับกรมธรรม์เยาวชน (ผู้เยาว์) อายุระหว่าง 1 เดือน 1 วัน ถึง อายุ 15 ปี ที่จะต้องทำควบกับสัญญาหลักแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทกำหนด

ผลประโยชน์ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย ตามสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติม(อนุสัญญา) ที่แนบอยู่ในกรมธรรม์ฉบับนั้น อันเนื่องมาจากผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต หรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ผู้เยาว์ (อายุระหว่าง 1 เดือน 1 วัน – 15 ปี) คือ ผู้เอาประกันภัยที่ได้ระบุในกรมธรรม์

ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (อายุระหว่าง 20-55ปี) คือ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง โดยชอบธรรมซึ่งเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย และผู้รับประโยชน์หลักตามกรมธรรม์

ภายใต้สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้มีผลบังคับหากผู้ชำระเบี้ยประกันภัยได้รับความสูญเสีย ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้


1. เสียชีวิต หรือ

2. สูญเสียมือ เท้า และสายตา ดังนี้

2.1 มือสองข้าง หรือเท้าสองข้าง หรือสายตาสองข้าง

2.2 มือหนึ่งข้าง และเท้าหนึ่งข้าง หรือมือหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง หรือ

3. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง


ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด (รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ ) ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้แนบอยู่ ซึ่งเบี้ยประกันภัยดังกล่าวครบกำหนดชำระในวันที่ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยได้ รับความสูญเสียกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 1 ถึง 3 ไปจนครบกำหนดระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยกำหนด ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยหรือถึงสิ้นปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ 20 แล้วแต่เวลาใดจะเกิดขึ้นก่อน

หมายเหตุ

  • ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันฯ ของบริษัทฯ
  • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลสำหรับเพื่อประกอบการขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองที่ท่านซื้อพร้อมข้อกำหนด เงื่อนไข และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ฯ เท่านั้น