พ.ร.บ.(ภาคบังคับ)

ทุกอุบัติเหตุการชน หากเรามี พ.ร.บ. เราจะได้รับความคุ้มครองทันที หรือเรียกว่า “ค่าความเสียหายเบื้องต้น” ไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครผิดหรือใครถูก โดยได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทันทีเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน

.

ความคุ้มครองเบื้องต้น  ก่อนการพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายถูก หรือฝ่ายผิด (จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันได้รับคำร้อง)

ความคุ้มครองวงเงินคุ้มครอง
  • ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ ตามค่าใช้จ่ายจริง
สูงสุด 30,000 บาท/คน
  • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร
สูงสุด 35,000 บาท/คน
รวมค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด  สูงสุด 65,000 บาท/คน
 
ความคุ้มครองเพิ่มเติม หลังจากการพิสูจน์ฝ่ายถูก ฝ่ายผิด
นอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. ทันทีที่เกิดเหตุแล้ว เรายังได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติม หลังจากมีการพิสูจน์ตรวจสอบ หากเราเป็นฝ่ายถูกในเหตุรถชน พ.ร.บ. จะคุ้มครองช่วยเหลือค่าเสียหายที่เกิดจาก ค่าเสียหายเบื้องต้น ดังนี้ 
ความคุ้มครองวงเงินคุ้มครอง
  • ค่ารักษาพยาบาลเบิกตามจริง
สูงสุด 80,000 บาท/คน
  • เงินชดเชยในกรณีสูญเสียอวัยวะตามหลักเกณฑ์
200,000-500,000* บาท/คน
  • เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร
สูงสุด 500,000* บาท/คน
  • ค่าชดเชยรายวัน (ไม่เกิน 20วัน)
200 บาท/วัน ไม่เกิน 4,000 บาท/คน
รวมค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด  สูงสุด 504,000 บาท/คน
*เริ่มใช้ 1 เมษายน 2563
ไม่ใช่เพียงแค่กฏหมายมีบทบังคับว่า รถยนต์ทุกคันจะต้องมี พระราชบัญญัติคุ้มครองรถยนต์เท่านั้น แต่การที่มี พ.ร.บ. รถยนต์ ช่วยลดความเสี่ยง และช่วยคุ้มครองทั้งคนขับและผู้โดยสาร กรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดบนท้องถนน  เป็นหลักประกันให้กับคนในรถทุกคัน ทั้งคนขับและผู้โดยสาย  และผู้ใช้รถใช้ถนนจะได้รับสิทธิความคุ้มครอง/เงินค่ารักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือการประสบภัยจากรถในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับกรณีที่เรามี พ.ร.บ. แล้ว หากรถที่มาชนเราไม่มี พ.ร.บ. เรายังได้รับการดูแลจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยด้วย
เพราะความคุ้มครองในการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ จากขอบเขตความคุ้มครอง พ.ร.บ. อาจไม่เพียงพอ เช่น หากผู้บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลเอกชน แน่นอนว่าค่ารักษาพยาบาล ค่าหมอ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ย่อมมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าโรงพยาบาลรัฐบาล อีกทั้ง พ.ร.บ. ยังไม่คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินทั้งของคุณและของบุคคลภายนอก ด้วยเหตุนี้เอง ประกันรถยนต์  ที่ซื้อเพิ่มเติมจาก อลิอันซ์ ประกันภัย จะช่วยคุณแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามทุนประกัน และประเภทของประกันภัย เช่นประกันชั้น 1 คุ้มครองครบจบทุกการชน , ประกันชั้น 2+ ที่คุ้มครองทั้งเขาและเรา เฉพาะกรณีเหตุรถชนรถ หรือ ประกันชั้น 3+ ราคาประหยัด แต่คุ้มครองคุ้มค่า และไม่ต้องตรวจสภาพรถ