MY LUXURY LOG HOME PLUS

บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ และบ้านไม้มูลค่าสูง

เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันล่ะ 23.29 บาท มอบความคุ้มครองสูงสุดถึง 3,000,000 บาท สำหรับบ้านเดี่ยว  ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยส่วนบุคคล เช่น บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ (สิ่งปลูกสร้างชั้น 2) บ้านไม้ทั้งหลัง (สิ่งปลูกสร้างชั้น 3) ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป

เพื่อบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านที่คุณรักด้วยข้อเสนอพิเศษสุด ที่คุณสามารถเลือกสรรความคุ้มครองได้ดังใจ พร้อมสิทธิประโยชน์ขยายความคุ้มครองพิเศษที่เราเต็มใจบริการ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับบ้าน และทรัพย์สินของคุณ

ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษ ที่ท่านไม่ได้จากแผนประกันภัยใดๆ ไม่เพียงเฉพาะความคุ้มครองความเสี่ยงภัยพื้นฐานเท่านั้น แต่เรายังให้มากกว่าด้วยความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่มีค่า เช่น โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อัญมณี หรือ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือการให้ความคุ้มครองสำหรับบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกความคุ้มครองได้ดังใจ

พร้อมสิทธิประโยชน์สำหรับการทำประกันภัยระยะยาวสูงสุดถึง 5 ปี ด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 30.22% เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับบ้าน ทรัพย์สินและครอบครัวที่ท่านรัก ด้วยบริการจากเรา

พิเศษ! เพิ่มการประกันภัยธรรมชาติ (ยกเว้น น้ำท่วม) ในวงเงินเต็มทุนประกันภัย และพิเศษสุด… ท่านยังสามารถเลือกซื้อภัยน้ำท่วมได้ในวงเงินไม่เกิน 5% ของทุนประกันภัย หรือสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท

ความคุ้มครองหลัก
ทุนประกันภัย (บาท)
บ้านครึ่งตึก
ครึ่งไม้
(สิ่งปลูกสร้างชั้น 2)
บ้านไม้
ทั้งหลัง
(สิ่งปลูกสร้างชั้น 3)
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง (รวมฐานราก) ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ เครื่องครัว ฯลฯ ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยยวดยานพาหนะ ภัยระเบิด ภัยทางอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำที่ไม่ได้มีสาเหตุจากน้ำท่วม ภัยจากควัน ภัยจลาจลและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากป่าเถื่อนและการกระทำด้วยเจตนาร้ายภัยไฟป่าและความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายใดๆที่ไม่ได้ระบุเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย3,000,000
ความคุ้มครองเสริมทุนประกันภัย (บาท)
2. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นของผู้เอาประกันภัย 
– วงเงินคุ้มครองต่อชิ้น30,000
– วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งและต่อปี100,000
3. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อเงินตรา ธนบัตร อัญมณี รวมกัน20,000 ต่อชิ้น
สูงสุด 200,000 ต่อปี
4. ค่าเช่าสำหรับพักอาศัยชั่วคราว หากสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัยภายใต้ความคุ้มครองข้อ1. จนไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ 
– วงเงินความคุ้มครองต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน)1,000
– วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งและต่อปี100,000
5. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง ที่พกพาได้ อันได้แก่โทรศัพท์มือถือ, วิทยุติดตามตัว, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค, Flash Drive, กล้องถ่ายรูป และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่พกพาได้ทุกชนิด อันมีสาเหตุมาจากภัยภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ตามความเสียหายจริงและสูงสุดรวมกัน ไม่เกิน 30,000 บาทต่อครั้ง/ต่อปีโดยมีความรับผิดส่วนแรก 2,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้งสำหรับอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก
6. ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า อันเกิดจากการเดินเครื่องเกินกำลัง การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า หรือการเดินลัดวงจรของไฟฟ้าเนื่องจากฟ้าผ่า ทั้งนี้สาเหตุ ความเสียหายดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นหรือความเสียหายดังกล่าวเกิดจากฟ้าผ่าเท่านั้น วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี100,000
7. การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะทางเข้าหรือออกจากตัวอาคาร วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี200,000
8. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิงของผู้เอาประกันภัย รวมถึงบุคคลที่กระทำในทางการที่จ้างหรือถูกใช้วานโดยผู้เอาประกันภัยซึ่งได้กระทำการดับเพลิง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความสูญเสียหรือความเสียหายจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ความคุ้มครองหลัก10% ของความเสียหายแต่ละครั้ง
9. ค่าวิชาชีพตามความจำเป็นสำหรับสถาปนิก พนักงานสำรวจ วิศวกรที่ปรึกษา รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อการประเมินราคา ออกแบบ อันเกิดจากการซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ความคุ้มครองหลัก10% ของทุนประกันภัยของความคุ้มครองหลัก
10. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการค้ำยันหรือยันซาก การรื้อถอนหรือทำลาย การขนย้ายซากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความสูญเสียหรือความเสียหายจากภัยภายใต้ความคุ้มครองหลัก10% ของความเสียหายแต่ละครั้ง
11. การประกันภัยสำหรับกระจก คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของกระจกที่ใช้เป็นส่วนประกอบของสถานที่ที่เอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุจนทำให้แตกหรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี200,000
12. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
– ความรับผิดภายในสถานที่เอาประกันภัย วงเงินคุ้มครองรวมกันสูงสุด1,000,000 ต่อครั้งต่อปี
13. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.1) สำหรับผู้เอาประกันภัย (เจ้าบ้าน) คู่สมรส บุตร และแม่บ้าน (คนรับใช้) ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก 
– ผู้เอาประกันภัย (เจ้าบ้าน)100,000
– คู่สมรส100,000
– บุตร (ระบุชื่อ) (จำกัดความรับผิดต่อคน สูงสุดไม่เกิน 3 คน)100,000
– แม่บ้าน (คนรับใช้) จำนวน 1 คน100,000
เบี้ยประกันภัยต่อปีรวมภาษีและอากร (บาท)8,50011,900
เบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น 200 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 2 และ
300 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 3 ต่อทุนประกันภัยที่เพิ่มขึ้น ทุกๆ 100,000 บาท
ความคุ้มครองที่เลือกซื้อเพิ่มเติมได้ทุนประกันภัย และเบี้ยประกันภัย (บาท)
• ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า*ทุนประกันภัย200,000300,000400,000500,000
เบี้ยประกันภัย8101,2101,6102,110
• การประกันภัยสำหรับกระจก*ทุนประกันภัย200,000300,000400,000500,000
เบี้ยประกันภัย1,2101,8102,4103,170
• การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก*
ภายในสถานที่เอาประกันภัย
ทุนประกันภัย1,500,0002,000,0002,500,000300,000
เบี้ยประกันภัย6108101,0101,270
• การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก*
ภายนอกสถานที่เอาประกันภัยโดยมีความรับผิดส่วนแรก 5,000 บาทต่อครั้ง
ทุนประกันภัย200,000300,000400,000500,000
เบี้ยประกันภัย160230310380
• ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเช่น
อาคารทรัพย์สินภายในอาคารที่มีสาเหตุมาจากภัยแผ่นดินไหว
ภัยลมพายุภัยจากลูกเห็บ
ทุนประกันภัย500,0001,000,000
เบี้ยประกันภัย5001,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • แผนประกันภัยนี้คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างคอนกรีต และทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
 • แผนประกันภัยนี้คุ้มครองบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) และอพาร์ทเม้นท์ ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อการค้า ให้เช่า หรือแสวงหาผลกำไรใดๆ กรณีเป็นห้องชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) และอพาร์ทเม้นท์ รับประกันเฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น
 • สถานที่เอาประกันภัย 1 แห่งสามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • แผนประกันภัยนี้ใช้ได้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัด ยกเว้น
  – เขตอันตรายตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เช่น เยาวราช สำเพ็ง จักรวรรดิ์ ชุมชนแออัดคลองเตย
  – พื้นที่ในเขต 4 จังหวัดทางภาคใต้ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ที่มีทุนประกันภัยมากกว่า   5,000,000 บาท
  – อำเภอในจังหวัดสงขลาตามรายชื่อต่อไปนี้สามารถซื้อทุนประกันภัยได้สูงสุด 10,000,000 บาท ได้แก่ อ.เมืองสงขลา อ.หาดใหญ่ อ.ระโนด อ.รัตภูมิ อ.นาหม่อม
    อ.ควนเนียง อ.บางกล่ำ อ.คลองหอยโข่ง อ.กระแสสินธุ์ อ.สิงหนคร
 • แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับสมาชิกในครอบครัว จำกัดอายุตั้งแต่ 1 – 70 ปี และสำหรับแม่บ้าน (คนรับใช้) จำกัดอายุไม่เกิน 60 ปี เท่านั้น

บริการพิเศษ สำหรับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

สายด่วน Home Assistance

Hotline: 0-2305-8404

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน ตลอด 24 ชั่วโมง

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัยขอนำเสนอบริการสำหรับลูกค้าที่ซื้อแพ็คเกจประกันภัยสำหรับบ้าน ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป พิเศษสิทธิในการรับบริการความช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านจาก เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านของเรามีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศด้วยสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน 24 ชม.
(เลือกจากบริการใดก็ได้ต่อไปนี้ จำกัดไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี)
การบริการต่อครั้ง

บริการช่วยเหลือเรื่องเครื่องปรับอากาศ

บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับประปา

บริการช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้าภายในบ้าน

บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับตู้เย้นหรือเครื่องแช่แข็งเหรือเครื่องทำน้ำร้อน

บริการกำจัด/จับสัตว์ดุร้าย

บริการช่วยเหลือทางกุญแจ(บ้าน)

ในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท รวมค่าบริการ 24 ชม. และอะไหล่ฉุกเฉิน

บริการช่วยเหลือทางกุญแจ(รถ)

ฟรีรับกุญแจสำรองในรัศมี 20 กม. หรือ ยกเข้าศูนย์บริการในรัศมี 20 กม.

จัดหาที่พักในกรณีฉุกเฉิน

ที่พักแบบพื้นฐานฟรี 1 คืน ในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท

หมายเหตุ:

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย เป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลการบริการเท่านั้น รายละเอียดการใช้งานและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด โทร 0-2305-8404

สายด่วน Roadside Assistance

Hotline: 02-305-8510

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

    บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินของ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ให้ความช่วยเหลืออะไรบ้าง?

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน

 • บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
 • บริการยก/ลากรถได้ 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
 • บริการยก/ลากรถไปในสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ ภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร กรณีที่ต้องการยก/ลากรถเป็นระยะทางมากกว่า 20 กิโลเมตร คิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่าง สำหรับการยก/ลากรถระยะไกล (เกินกว่า 50 กิโลเมตร) ทางศูนย์บริการจะแจ้งราคาเหมาจ่ายกับสมาชิก และขอความเห็นชอบจากสมาชิกก่อนดำเนินการยก/ลาก
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสีย
 • กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อนำกุญแจสำรองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุ ภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร กรณีที่เกินกว่า 20 กิโลเมตรคิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท กรณีที่ต้องการใช้ช่างกุญแจที่มีความชำนาญเพื่อหาวิธีเข้าไปในรถนั้นต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกก่อน โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับช่างกุญแจ
 • กรณีน้ำมันหมดฉุกเฉิน รถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ช่างเทคนิคช่วยเหลือโดยการเติมน้ำมัน 5 ลิตรต่อครั้ง สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน

บริการยก/ลากรถ ในกรณีเกิดอุทกภัย

 • บริการยก/ลากรถ ในกรณีเกิดอุทกภัย จำกัดจำนวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
 • บริการยก/ลากรถไปในสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ ภายในระยะทาง 25 กิโลเมตร กรณีที่ต้องการยก/ลากเป็นระยะทางมากกว่า 25 กิโลเมตร คิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาทโดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
  • บริการยก/ลากรถที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม หรือไม่สามารถขับเคลื่อนได้เนื่องจากน้ำท่วม โดยระดับน้ำท่วมสูงไม่เกิน 50 เซนติเมตร
  • ระดับความสูงของน้ำท่วมที่จะให้บริการนั้น ต้องเกิน 20 ซม. แต่ไม่เกิน 50 ซม. ณ สถานที่ที่รถยนต์ของลูกค้าจอดอยู่ หรือบนถนนตลอดเส้นทางที่จะเข้าไปยังรถยนต์ของลูกค้า

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินขอสงวนสิทธิ์การคุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้

 • การบริการนี้ไม่รวมกรณีอุบัติเหตุ และภัยธรรมชาติ
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส ก่อน
 • ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสมาชิก อาทิ ค่าน้ำมันและค่าทางด่วน
 • ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการเข้าร่วมการแข่งความเร็ว แรลลี่ และการทดสอบความทนทาน
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลจากการดูแลรถยนต์ผิดพลาด และหากท่านยังคงทำเช่นนั้นต่อไป ทาง เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซสขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการแก่ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลจากการที่สมาชิกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการเมาสุรา และยาเสพติด
 • ความสูญเสียอันเป็นผลมาจากการเกิดขึ้นโดยตรงและทางอ้อมจากการไม่สามารถขับเคลื่อนได้

บริการสายด่วนสำหรับ ประกันภัยการเดินทาง

Hotline: +662 342 3237

 ดาวน์โหลดโบรชัวร์

 บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการเดินทางต่างประเทศ แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือรับบริการความช่วยเหลือพิเศษในการเดินทาง ต่างประเทศได้ที่ Travel Assistance ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

1. บริการความช่วยเหลือด้านการเดินทาง

 • ข้อมูลล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
  บริการให้คำแนะนำต่างๆ เบื้องต้นตามแผนการเดินทางและข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้ของผู้เอาประกันภัย
 • ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน
  บริการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ
 • ข้อมูลการขอวีซ่า
  บริการจัดหาข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับวีซ่าของประเทศต่างๆ
 • ข้อมูลสถานทูต
  บริการจัดหาข้อมูล รายละเอียดสำหรับการติดต่อ เวลาทำการ ของสถานทูตทั่วโลก
 • ข้อมูลกฏระเบียบข้อบังคับสายการบิน
  บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฏต่างๆของสายการบิน
 • ตารางเที่ยวบิน การสำรองเที่ยวบิน และการเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน
  บริการข้อมูลตารางการเดินทางของเที่ยวบิน รวมถึงการสำรองเที่ยวบินและเปลี่ยนตาราง เที่ยวบิน
 • คำแนะนำทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  บริการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยโดยการให้ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของทนายความท้องถิ่นนั้นๆ หากเป็นไปได้ Travel Assistance จะจัดหาทนายความแก่ผู้เอาประกันภัยมากกว่า 2 ท่านขึ้นไป ทั้งนี้ในการคัดเลือกทนายความขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ทนายความที่จัดหามานั้นเป็นทนายความที่ Travel Assistance ให้การรับรองว่าสามารถไว้วางใจได้ ไม่มีประวัติเสียหายและไม่เคยบกพร่องต่อหน้าที่
 • การให้ความช่วยเหลือกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
  ในกรณีหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยสูญหาย Travel Assistance จะให้การช่วยเหลือด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งหาย และการเตรียมเอกสารทดแทน
 • การติดตามสัมภาระในการเดินทางสูญหาย
  ในกรณีที่กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยสูญหาย ทันทีที่ Travel Assistance ได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัย บริษัทจะดำเนินการค้นหาสิ่งของที่สูญหายทันที่ โดยทาง Travel Assistance จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการค้นหา หรือถ้าสัมภาระสูญหายระหว่างโดยสาร Travel Assistance จะประสานงานติดต่อเจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่รับผิดชอบ
 • การให้ข้อมูลในการใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดน
  ให้ความช่วยเหลือในการหาข้อมูลการใช้โทรศัพท์ข้ามแดน เมื่อผู้เอาประกันภัยอยู่ในต่างประเทศ
 • การจัดหาเจ้าหน้าที่แปลภาษา / ล่ามภาษา
  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องการความช่วยเหลือด้านภาษา Travel Assistance จะจัดหาเจ้าหน้าที่แปลภาษา หรือล่ามในต่างประเทศทั่วโลก
 • การเก็บสำเนาเอกสารส่วนตัว
  บริการความช่วยเหลือด้านการเก็บสำเนาเอกสารส่วนตัวต่างๆ เมื่อผู้เอาประกันภัยอยู่ในต่างประเทศ
 • การสำรองที่พัก จองรถเช่า ลีมูซีน ร้านอาหาร และช่วงเวลาออกรอบกอล์ฟ
  Travel Assistance ให้บริการช่วยเหลือในการสำรองที่พัก จองรถเช่า จองบริการลีมูซีน และรวมถึงการจองร้านอาหารและช่วงเวลาออกรอบกอล์ฟ

2. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์

 • ข้อมูลการรักษาพยาบาล
  หากเป็นไปได้และมีการร้องขอ Travel Assistance จะจัดหาคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลสถานพยาบาลที่แนะนำทั่วโลก และในกรณีที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล Travel Assistance จะทำการรับประกันการจ่ายค่ารักษาที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาตัว และติดต่อขอรับใบประเมินทางการแพทย์ และหากมีคำแนะนำทางการแพทย์จากแพทย์ที่ดูแล Travel Assistance จะเฝ้าติดตามการรักษาของผู้เอาประกันภัยจนกระทั่งเสร็จสิ้นการรักษาหรือถูกส่งกลับบ้าน
 • การจัดเตรียมโรงพยาบาล / การนัดหมายแพทย์ในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อทำการรักษา
  เมื่อผู้เอาประกันภัยร้องขอและมีความจำเป็นทางการแพทย์ Travel Assistance จะติดต่อโรงพยาบาลในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อรับตัวผู้เอาประกันภัยไว้รักษาตัว และ/หรือจัดการนัดหมายแพทย์เพื่อทำการรักษา
 • การนำส่งยา / วัคซีนที่จำเป็นในการรักษาทางการแพทย์
  เมื่อมีความจำเป็นทางการแพทย์และเป็นไปได้ Travel Assistance จะจัดหาและนำส่งยา และ/หรือวัคซีนที่จำเป็นในการรักษาทางการแพทย์ที่ไม่สามารถหาได้ในท้องถิ่นที่ผู้เอาประกันภัยทำการรักษาพยาบาลอยู่
 • การจัดการสำหรับการเคลื่อนย้ายการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

  เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รักการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางและมีความจำเป็นต้องได้รับการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน Travel Assistance จะจัดเตรียมการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่มีความพร้อมในการรักษาพยาบาล หรือการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์เพื่อกลับสู่ประเทศไทย
 • การส่งศพกลับประเทศ
  เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างการเดินทาง Travel Assistance จะจัดเตรียมการเคลื่อนย้ายศพของผู้เอาประกันภัยจากสถานที่ที่เสียชีวิตกลับสู่ประเทศไทย
 • การแจ้งข่าวสารเร่งด่วน
  ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับผู้เอาประกันภัยในระหว่างเดินทาง Travel Assistance จะส่งข่าวสารด่วนนี้แก่ครอบครัวของผู้เอาประกันภัย
 • การจัดการเตรียมการเดินทางให้ครอบครัวในกรณีฉุกเฉิน
  ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ที่ผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล Travel Assistance จะให้ความช่วยเหลือญาติหรือเพื่อนของผู้เอาประกันภัยในการเดินทางมาเยี่ยมในต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการช่วยเหลือในการจองโรงแรมที่พักและรถเช่าสำหรับครอบครัวหรือเพื่อนในการเดินทางมาเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาล
 • การจัดการส่งตัวเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะกลับประเทศ
  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน และในการเดินทางนี้มีผู้เยาว์ร่วมเดินทางมาด้วย Travel Assistance จะจัดเตรียมการเดินทางเพื่อส่งตัวผู้เยาว์กลับสู่ประเทศไทย

บริการให้ความช่วยเหลือในการเดินทางโดย Allianz Global Assistance
ภายใต้การบริหารงานของ AWP Services (Thailand) Co., Ltd.

*เงื่อนไขการให้บริการดังกล่าวจะเป็นเพียงการให้บริการด้านการปรึกษา และเตรียมการ ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเว้นแต่ค่าใช้จ่ายนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่ 0107554000259
โทร. 0 2657 2555 แฟกซ์. 0 2657 2500