MY LUXURY LOG HOME PLUS

บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ และบ้านไม้มูลค่าสูง

เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันล่ะ 23.29 บาท มอบความคุ้มครองสูงสุดถึง 3,000,000 บาท สำหรับบ้านเดี่ยว  ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยส่วนบุคคล เช่น บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ (สิ่งปลูกสร้างชั้น 2) บ้านไม้ทั้งหลัง (สิ่งปลูกสร้างชั้น 3) ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป

เพื่อบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านที่คุณรักด้วยข้อเสนอพิเศษสุด ที่คุณสามารถเลือกสรรความคุ้มครองได้ดังใจ พร้อมสิทธิประโยชน์ขยายความคุ้มครองพิเศษที่เราเต็มใจบริการ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับบ้าน และทรัพย์สินของคุณ

ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษ ที่ท่านไม่ได้จากแผนประกันภัยใดๆ ไม่เพียงเฉพาะความคุ้มครองความเสี่ยงภัยพื้นฐานเท่านั้น แต่เรายังให้มากกว่าด้วยความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่มีค่า เช่น โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อัญมณี หรือ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือการให้ความคุ้มครองสำหรับบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกความคุ้มครองได้ดังใจ

พร้อมสิทธิประโยชน์สำหรับการทำประกันภัยระยะยาวสูงสุดถึง 5 ปี ด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 30.22% เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับบ้าน ทรัพย์สินและครอบครัวที่ท่านรัก ด้วยบริการจากเรา

พิเศษ! เพิ่มการประกันภัยธรรมชาติ (ยกเว้น น้ำท่วม) ในวงเงินเต็มทุนประกันภัย และพิเศษสุด… ท่านยังสามารถเลือกซื้อภัยน้ำท่วมได้ในวงเงินไม่เกิน 5% ของทุนประกันภัย หรือสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท

ความคุ้มครองหลัก
ทุนประกันภัย (บาท)
บ้านครึ่งตึก
ครึ่งไม้
(สิ่งปลูกสร้างชั้น 2)
บ้านไม้
ทั้งหลัง
(สิ่งปลูกสร้างชั้น 3)
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง (รวมฐานราก) ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ เครื่องครัว ฯลฯ ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยยวดยานพาหนะ ภัยระเบิด ภัยทางอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำที่ไม่ได้มีสาเหตุจากน้ำท่วม ภัยจากควัน ภัยจลาจลและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากป่าเถื่อนและการกระทำด้วยเจตนาร้ายภัยไฟป่าและความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายใดๆที่ไม่ได้ระบุเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย3,000,000
ความคุ้มครองเสริมทุนประกันภัย (บาท)
2. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นของผู้เอาประกันภัย 
– วงเงินคุ้มครองต่อชิ้น30,000
– วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งและต่อปี100,000
3. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อเงินตรา ธนบัตร อัญมณี รวมกัน20,000 ต่อชิ้น
สูงสุด 200,000 ต่อปี
4. ค่าเช่าสำหรับพักอาศัยชั่วคราว หากสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัยภายใต้ความคุ้มครองข้อ1. จนไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ 
– วงเงินความคุ้มครองต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน)1,000
– วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งและต่อปี100,000
5. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง ที่พกพาได้ อันได้แก่โทรศัพท์มือถือ, วิทยุติดตามตัว, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค, Flash Drive, กล้องถ่ายรูป และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่พกพาได้ทุกชนิด อันมีสาเหตุมาจากภัยภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ตามความเสียหายจริงและสูงสุดรวมกัน ไม่เกิน 30,000 บาทต่อครั้ง/ต่อปีโดยมีความรับผิดส่วนแรก 2,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้งสำหรับอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก
6. ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า อันเกิดจากการเดินเครื่องเกินกำลัง การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า หรือการเดินลัดวงจรของไฟฟ้าเนื่องจากฟ้าผ่า ทั้งนี้สาเหตุ ความเสียหายดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นหรือความเสียหายดังกล่าวเกิดจากฟ้าผ่าเท่านั้น วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี100,000
7. การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะทางเข้าหรือออกจากตัวอาคาร วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี200,000
8. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิงของผู้เอาประกันภัย รวมถึงบุคคลที่กระทำในทางการที่จ้างหรือถูกใช้วานโดยผู้เอาประกันภัยซึ่งได้กระทำการดับเพลิง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความสูญเสียหรือความเสียหายจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ความคุ้มครองหลัก10% ของความเสียหายแต่ละครั้ง
9. ค่าวิชาชีพตามความจำเป็นสำหรับสถาปนิก พนักงานสำรวจ วิศวกรที่ปรึกษา รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อการประเมินราคา ออกแบบ อันเกิดจากการซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ความคุ้มครองหลัก10% ของทุนประกันภัยของความคุ้มครองหลัก
10. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการค้ำยันหรือยันซาก การรื้อถอนหรือทำลาย การขนย้ายซากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความสูญเสียหรือความเสียหายจากภัยภายใต้ความคุ้มครองหลัก10% ของความเสียหายแต่ละครั้ง
11. การประกันภัยสำหรับกระจก คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของกระจกที่ใช้เป็นส่วนประกอบของสถานที่ที่เอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุจนทำให้แตกหรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี200,000
12. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
– ความรับผิดภายในสถานที่เอาประกันภัย วงเงินคุ้มครองรวมกันสูงสุด1,000,000 ต่อครั้งต่อปี
13. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.1) สำหรับผู้เอาประกันภัย (เจ้าบ้าน) คู่สมรส บุตร และแม่บ้าน (คนรับใช้) ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก 
– ผู้เอาประกันภัย (เจ้าบ้าน)100,000
– คู่สมรส100,000
– บุตร (ระบุชื่อ) (จำกัดความรับผิดต่อคน สูงสุดไม่เกิน 3 คน)100,000
– แม่บ้าน (คนรับใช้) จำนวน 1 คน100,000
เบี้ยประกันภัยต่อปีรวมภาษีและอากร (บาท)8,50011,900
เบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น 200 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 2 และ
300 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 3 ต่อทุนประกันภัยที่เพิ่มขึ้น ทุกๆ 100,000 บาท
ความคุ้มครองที่เลือกซื้อเพิ่มเติมได้ทุนประกันภัย และเบี้ยประกันภัย (บาท)
• ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า*ทุนประกันภัย200,000300,000400,000500,000
เบี้ยประกันภัย8101,2101,6102,110
• การประกันภัยสำหรับกระจก*ทุนประกันภัย200,000300,000400,000500,000
เบี้ยประกันภัย1,2101,8102,4103,170
• การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก*
ภายในสถานที่เอาประกันภัย
ทุนประกันภัย1,500,0002,000,0002,500,000300,000
เบี้ยประกันภัย6108101,0101,270
• การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก*
ภายนอกสถานที่เอาประกันภัยโดยมีความรับผิดส่วนแรก 5,000 บาทต่อครั้ง
ทุนประกันภัย200,000300,000400,000500,000
เบี้ยประกันภัย160230310380
• ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเช่น
อาคารทรัพย์สินภายในอาคารที่มีสาเหตุมาจากภัยแผ่นดินไหว
ภัยลมพายุภัยจากลูกเห็บ
ทุนประกันภัย500,0001,000,000
เบี้ยประกันภัย5001,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • แผนประกันภัยนี้คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างคอนกรีต และทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
 • แผนประกันภัยนี้คุ้มครองบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) และอพาร์ทเม้นท์ ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อการค้า ให้เช่า หรือแสวงหาผลกำไรใดๆ กรณีเป็นห้องชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) และอพาร์ทเม้นท์ รับประกันเฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น
 • สถานที่เอาประกันภัย 1 แห่งสามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • แผนประกันภัยนี้ใช้ได้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัด ยกเว้น
  – เขตอันตรายตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เช่น เยาวราช สำเพ็ง จักรวรรดิ์ ชุมชนแออัดคลองเตย
  – พื้นที่ในเขต 4 จังหวัดทางภาคใต้ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ที่มีทุนประกันภัยมากกว่า   5,000,000 บาท
  – อำเภอในจังหวัดสงขลาตามรายชื่อต่อไปนี้สามารถซื้อทุนประกันภัยได้สูงสุด 10,000,000 บาท ได้แก่ อ.เมืองสงขลา อ.หาดใหญ่ อ.ระโนด อ.รัตภูมิ อ.นาหม่อม
    อ.ควนเนียง อ.บางกล่ำ อ.คลองหอยโข่ง อ.กระแสสินธุ์ อ.สิงหนคร
 • แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับสมาชิกในครอบครัว จำกัดอายุตั้งแต่ 1 – 70 ปี และสำหรับแม่บ้าน (คนรับใช้) จำกัดอายุไม่เกิน 60 ปี เท่านั้น

บริการพิเศษ สำหรับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย