MY HAPPY LOG HOME PLUS

บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ และบ้านไม้ 

เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันล่ะ 15.07 บาท มอบความคุ้มครองสูงสุดถึง 3,000,000 บาท สำหรับ บ้านเดี่ยว ที่เป็น บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ (สิ่งปลูกสร้างชั้น 2) บ้านไม้ทั้งหลัง (สิ่งปลูกสร้างชั้น 3) ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยส่วนบุคคล เท่านั้น

เพื่อบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านที่คุณรักด้วยข้อเสนอพิเศษสุด ที่คุณสามารถเลือกสรรความคุ้มครองได้ดังใจ พร้อมสิทธิประโยขน์ขยายความคุ้มครองพิเศษที่เราเต็มใจบริการ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับบ้าน และทรัพย์สินของคุณ

พิเศษ! เพิ่มการประกันภัยสำหรับกระจกในวงเงินสูงสุด 5,000 บาทต่อครั้งต่อปี และความคุ้มครองภัยธรรมชาติ (ยกเว้นน้ำท่วม) ในวงเงินเต็มทุนประกันภัย และพิเศษสุด… ท่านยังสามารถเลือกซื้อภัยน้ำท่วมได้ในวงเงินไม่เกิน 5% ของทุนประกันภัย หรือสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท

ความคุ้มครองหลัก
ทุนประกันภัย (บาท)
บ้านครึ่ง
ตึกครึ่งไม้
(สิ่งปลูกสร้างชั้น 2)
บ้านไม้ ทั้งหลัง
(สิ่งปลูกสร้างชั้น 3)
ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และทรัพย์สินภายใน
สิ่งปลูกสร้าง เช่นเฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านและทรัพย์สินอื่นๆที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลภายในครอบครัวเดียวกันกับผุ้เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า
ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากยวดยานพาหนะภัยจากอากาศยาน
3,000,000
ความคุ้มครองเสริมทุนประกันภัย (บาท)
ค่าเช่าสำหรับพักอาศัยชั่วคราว หากสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัยภายใต้หมวดความคุ้มครองหลัก จนไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัยความคุ้มครองหลักหรือสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง/ปี
ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในสิ่งปลูกสร้าง (สิ่งของส่วนตัวสำหรับการสวมใส่หรือใช้สอย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า แว่นตา เป็นต้น) ซึ่งเป็นของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลภายในครอบครัวเดียวกันกับผู้เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้หมวดความคุ้มครองหลักไม่เกิน 2,500 บาทต่อคน รวมกันสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้ง/ปี
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง ที่พกพาได้ อันได้แก่ โทรศัพท์มือถือ, วิทยุติดตามตัว, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค, Flash Drive, กล้องถ่ายรูป และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่พกพาได้ทุกชนิด อันมีสาเหตุมาจากภัยภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ตามความเสียหายจริงและสูงสุดรวมกัน ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้ง/ต่อปี
ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินมีค่าภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ งานศิลปะ ทองคำ อัญมณีมีค่า เครื่องเงิน ซึ่งเป็นของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลภายในครอบครัวเดียวกัน กับผู้เอาประกันภัยซึ่งมีสาเหตุมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้หมวดความคุ้มครองหลักไม่เกิน 2,500 บาทต่อคน รวมกันสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้ง/ปี
ความคุ้มครองสำหรับทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างระหว่างเก็บในสถานที่อื่นชั่วคราว ให้ความคุ้มครองกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินภายใน สิ่งปลูกสร้างไปยังสถานที่อื่นแล้วได้รับความเสียหายจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้หมวดความคุ้มครองหลักไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัยความคุ้มครองหลักหรือสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง/ปี
การประกันภัยสำหรับกระจก คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของกระจกที่ใช้เป็นส่วนประกอบของสถานที่ที่เอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ จนทำให้แตกหรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี5,000 บาท
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากรแสตมป์)5,500 บาท8,500 บาท
เบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น 200 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 2 และ 300 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 3 ต่อทุนประกันภัยที่เพิ่มขึ้น ทุกๆ 100,000 บาท
ความคุ้มครองที่เลือกซื้อเพิ่มเติมได้ทุนประกันภัย (บาท)
My Happy Log Home 1My Happy Log Home 2My Happy Log Home 3
ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า อันเกิดจากการเดินเครื่องเกินกำลัง การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า หรือการเดินลัดวงจรของไฟฟ้าเนื่องจากฟ้าผ่า ทั้งนี้สาเหตุความเสียหายดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นหรือความเสียหายดังกล่าวเกิดจากฟ้าผ่าเท่านั้น วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี50,000100,000200,000
การประกันภัยโจรกรรม (จร.2) คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องจากการถูกโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี50,000100,000200,000
ความเสียหายต่อส่วนหนึ่งส่วนใดต่อตัวสิ่งปลูกสร้าง (ประตูหรือหน้าต่าง) อันเกิดจากการโจรกรรมที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (จร.2) วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี5,00010,00020,000
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองความบาดเจ็บ การเสียชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดภายในสิ่งปลูกสร้างวงเงินคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี500,0001,000,0002,000,000
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.1) สำหรับผู้เอาประกันภัย ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก50,0001,000,0002,000,000

เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีและอากรแสตมป์)

4909901,990
ความคุ้มครองที่เลือกซื้อเพิ่มเติมได้ทุนประกันภัย รวมกันสูงสุดต่อครั้ง/ปี (บาท)
Option 1Option 2
ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเช่น อาคาร ทรัพย์สินภายในอาคาร ที่มีสาเหตุมาจาก ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็บ500,0001,000,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีและอากรแสตมป์)5001,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. แผนประกันภัยนี้คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้) สิ่งปลูกสร้างชั้น 3 (บ้านไม้) และทรัพย์สินที่อยู่ภายใน สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวที่มีมูลค่าตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป
 2. คุ้มครองเฉพาะบ้านเดี่ยว ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อการค้า ให้เช่า หรือแสวงหาผลกำไรใดๆ
 3. สถานที่เอาประกันภัย 1 แห่งสามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 4. แผนประกันภัยนี้ใช้ได้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัด ยกเว้น
  • เขตอันตรายตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เช่น เยาวราช สำเพ็ง จักรวรรดิ์ ชุมชนแออัด
   คลองเตย
  • พื้นที่ในเขต 4 จังหวัดทางภาคใต้ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ที่มีทุน
   ประกันภัยมากกว่า 5,000,000 บาท
  • อำเภอในจังหวัดสงขลาตามรายชื่อต่อไปนี้สามารถซื้อทุนประกันภัยได้สูงสุด 10,000,000 บาท ได้แก่ อ.เมืองสงขลา อ.หาดใหญ่ อ.ระโนด
   อ.รัตภูมิ อ.นาหม่อม อ.ควนเนียง อ.บางกล่ำ อ.คลองหอยโข่ง อ.กระแสสินธุ์ อ.สิงหนคร
 5. ทรัพย์สินที่ยกเว้น
  • เงินสด เช็ค เอกสารทางธุรกิจ ฯลฯ
  • ทรัพย์สินใด ๆ ที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้ดูแลรักษา
 

บริการพิเศษ สำหรับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย