MY HAPPY HOME PLUS

บ้านปูน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์

เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันล่ะ 1.92 บาท มอบความคุ้มครองสูงสุดถึง 500,000 บาท สำหรับบ้านคอนกรีตช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) และอพาร์ทเม้นท์ และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว

เพื่อบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านที่คุณรักด้วยข้อเสนอพิเศษสุด ที่คุณสามารถเลือกสรรความคุ้มครองได้ดังใจ พร้อมสิทธิประโยขน์ขยายความคุ้มครองพิเศษที่เราเต็มใจบริการ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับบ้าน และทรัพย์สินของคุณ

พิเศษ! เพิ่มการประกันภัยสำหรับกระจกในวงเงินสูงสุด 5,000 บาทต่อครั้งต่อปี และความคุ้มครองภัยธรรมชาติ (ยกเว้นน้ำท่วม) ในวงเงินเต็มทุนประกันภัย และพิเศษสุด… ท่านยังสามารถเลือกซื้อภัยน้ำท่วมได้ในวงเงินไม่เกิน 5% ของทุนประกันภัย หรือสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท

แผนประกันภัย

ความคุ้มครองหลักทุนประกันภัย (บาท)
ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่นเฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลภายในครอบครัวเดียวกันกับผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ500,000
ความคุ้มครองเสริมทุนประกันภัย (บาท)

ค่าเช่าสำหรับพักอาศัยชั่วคราว หากสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัย ภายใต้หมวดความคุ้มครองหลัก โดยความเสียหายของตัวอาคารคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 50%

ไม่เกิน 10% ของทุนเอาประกันภัยความคุ้มครองหลัก หรือสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง/ ปี
ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในสิ่งปลูกสร้าง (สิ่งของส่วนตัวสำหรับการสวมใส่หรือใช้สอย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า แว่นตา เป็นต้น) ซึ่งเป็นของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลภายในครอบครัวเดียวกันกับผู้เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้หมวดความคุ้มครองหลักไม่เกิน 2,500 บาท ต่อคนรวมกันสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง/ ปี
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างที่พกพาได้ อันได้แก่ โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค Flash Drive กล้องถ่ายรูป และทรัพย์สินอื่นๆ ที่พกพาได้ทุกชนิด อันมีสาเหตุมาจากภัยภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ตามความเสียหายจริงรวมกันสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง/ ปี
ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินมีค่าภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ งานศิลปะ ทองคำ อัญมณีมีค่า เครื่องเงิน ซึ่งเป็นของผู้เอาประกันภัยหรือ บุคคลภายในครอบครัวเดียวกันกับผู้เอาประกันภัยซึ่งมีสาเหตุมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้หมวดความคุ้มครองหลักไม่เกิน 2,500 บาท ต่อคนรวมกันสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง/ ปี
ความคุ้มครองสำหรับทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างระหว่างเก็บในสถานที่อื่นชั่วคราว ให้ความคุ้มครองกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างไปยังสถานที่อื่น แล้วได้รับความเสียหายจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้หมวดความคุ้มครองหลักไม่เกิน 10% ของทุนเอาประกันภัยความคุ้มครองหลัก หรือสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง/ ปี
การประกันภัยสำหรับกระจก คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของกระจกที่ใช้เป็นส่วนประกอบของสถานที่ที่เอาประกันภัย ซิ่งเกิดจากอุบัติเหตุ จนทำให้แตกหรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปีรวมกันสูงสุด 5,000 บาทต่อครั้ง/ปี
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีและอากรแสตมป์)700
เบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น 120 บาท ต่อทุนประกันภัยที่เพิ่มขึ้น ทุกๆ 100,000 บาท

 

เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมทุนประกันภัย
My Happy Home Plus 1My Happy Home Plus 2My Happy Home Plus 3
ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า อันเกิดจากการเดินเครื่องเกินกำลัง การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า หรือการเดินลัดวงจรของไฟฟ้า เนื่องจากฟ้าผ่า ทั้งนี้สาเหตุความเสียหายดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นหรือความเสียหายดังกล่าวเกิดจากฟ้าผ่าเท่านั้น วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี50,000100,000200,000
การประกันภัยโจรกรรม (จร.2) คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องจากการถูกโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี50,000100,000200,000
ความเสียหายต่อส่วนหนึ่งส่วนใดต่อตัวสิ่งปลูกสร้าง (ประตูหรือหน้าต่าง) อันเกิดจากการโจรกรรมที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (จร.2) วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี5,00010,00020,000
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองความบาดเจ็บ การเสียชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดภายในสิ่งปลูกสร้าง วงเงินคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี500,0001,000,0002,000,000
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.1) สำหรับผู้เอาประกันภัย ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก50,000100,000200,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีและอากรแสตมป์)4909901,990

 

เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมทุนประกันภัยสูงสุด
ความสูญเสียหรือเสียหายจากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ที่มีสาเหตุจากภัยน้ำท่วม (ระยะเวลารอคอย 7 วัน)วงเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 5% ของทุนเอาประกันภัยหลัก และสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีและอากรแสตมป์)สำหรับทุนประกันภัย 20,000 – 200,000 บาท เบี้ยประกันภัย 100 บาท สำหรับทุนประกันภัย 200,000 บาทขึ้นไป เบี้ยประกันภัย 25 บาทสำหรับทุนประกันภัยทุกๆ 50,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. แผนประกันภัยนี้คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่เป็นคอนกรีตและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเท่านั้น
 2. แผนประกันภัยนี้คุ้มครองบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) และอพาร์ทเม้นท์ ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อการค้าให้เช่าหรือแสวงหาผลกำไรใดๆ กรณีเป็นห้องชุดพักอยู่อาศัย (คอนโดมิเนียม) รับประกันภัยเฉพาะทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น
 3. สถานที่เอาประกันภัย 1 แห่งสามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 4. แผน My Happy Home Plus (3) สามารถซื้อได้ เฉพาะกรณีทุนประกันภัยความคุ้มครองหลักตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไปเท่านั้น
 5. แผนประกันภัยนี้ใช้ได้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัด ยกเว้น
  • เขตอันตรายตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เช่น เยาวราช สำเพ็ง จักรวรรดิ์ ชุมชนแออัด คลองเตย
  • พื้นที่ในเขต 4 จังหวัดทางภาคใต้ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ที่มีทุน ประกันภัยมากกว่า 5 ล้านบาท
  • อำเภอในจังหวัดสงขลาตามรายชื่อต่อไปนี้ สามารถซื้อทุนประกันภัยได้สูงสุด 10,000,000 บาท ได้แก่ อ.เมืองสงขลา อ.หาดใหญ่ อ.ระโนด อ.รัตภูมิ อ.นาหม่อม อ.ควนเนียง อ.บางกล่ำ อ.คลองหอยโข่ง อ.กระแสสินธุ์ อ.สิงหนคร
 6. สำหรับภัยน้ำท่วม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณารับประกันภัยเป็นรายๆ ไป สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง อันได้แก่ พื้นที่บริเวณจังหวัดอ่างทอง ลพบุรี นครสวรรค์ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สิงห์บุรี และบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร รบกวนติดต่อตัวแทน/นายหน้าของบริษัทฯ หรือ บริษัทฯ ก่อนการรับประกันภัย
 7. ทรัพย์สินที่ยกเว้น
  • เงินสด เช็ค เอกสารทางธุรกิจ ฯลฯ
  • ทรัพย์สินใด ๆ ที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้ดูแลรักษา

บริการพิเศษ สำหรับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย