MY HAPPY HOME PLUS

บ้านปูน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์

เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันล่ะ 1.92 บาท มอบความคุ้มครองสูงสุดถึง 500,000 บาท สำหรับบ้านคอนกรีตช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) และอพาร์ทเม้นท์ และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว

เพื่อบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านที่คุณรักด้วยข้อเสนอพิเศษสุด ที่คุณสามารถเลือกสรรความคุ้มครองได้ดังใจ พร้อมสิทธิประโยขน์ขยายความคุ้มครองพิเศษที่เราเต็มใจบริการ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับบ้าน และทรัพย์สินของคุณ

พิเศษ! เพิ่มการประกันภัยสำหรับกระจกในวงเงินสูงสุด 5,000 บาทต่อครั้งต่อปี และความคุ้มครองภัยธรรมชาติ (ยกเว้นน้ำท่วม) ในวงเงินเต็มทุนประกันภัย และพิเศษสุด… ท่านยังสามารถเลือกซื้อภัยน้ำท่วมได้ในวงเงินไม่เกิน 5% ของทุนประกันภัย หรือสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท

แผนประกันภัย

ความคุ้มครองหลักทุนประกันภัย (บาท)
ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่นเฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลภายในครอบครัวเดียวกันกับผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ500,000
ความคุ้มครองเสริมทุนประกันภัย (บาท)

ค่าเช่าสำหรับพักอาศัยชั่วคราว หากสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัย ภายใต้หมวดความคุ้มครองหลัก โดยความเสียหายของตัวอาคารคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 50%

ไม่เกิน 10% ของทุนเอาประกันภัยความคุ้มครองหลัก หรือสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง/ ปี
ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในสิ่งปลูกสร้าง (สิ่งของส่วนตัวสำหรับการสวมใส่หรือใช้สอย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า แว่นตา เป็นต้น) ซึ่งเป็นของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลภายในครอบครัวเดียวกันกับผู้เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้หมวดความคุ้มครองหลักไม่เกิน 2,500 บาท ต่อคนรวมกันสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง/ ปี
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างที่พกพาได้ อันได้แก่ โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค Flash Drive กล้องถ่ายรูป และทรัพย์สินอื่นๆ ที่พกพาได้ทุกชนิด อันมีสาเหตุมาจากภัยภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ตามความเสียหายจริงรวมกันสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง/ ปี
ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินมีค่าภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ งานศิลปะ ทองคำ อัญมณีมีค่า เครื่องเงิน ซึ่งเป็นของผู้เอาประกันภัยหรือ บุคคลภายในครอบครัวเดียวกันกับผู้เอาประกันภัยซึ่งมีสาเหตุมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้หมวดความคุ้มครองหลักไม่เกิน 2,500 บาท ต่อคนรวมกันสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง/ ปี
ความคุ้มครองสำหรับทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างระหว่างเก็บในสถานที่อื่นชั่วคราว ให้ความคุ้มครองกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างไปยังสถานที่อื่น แล้วได้รับความเสียหายจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้หมวดความคุ้มครองหลักไม่เกิน 10% ของทุนเอาประกันภัยความคุ้มครองหลัก หรือสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง/ ปี
การประกันภัยสำหรับกระจก คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของกระจกที่ใช้เป็นส่วนประกอบของสถานที่ที่เอาประกันภัย ซิ่งเกิดจากอุบัติเหตุ จนทำให้แตกหรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปีรวมกันสูงสุด 5,000 บาทต่อครั้ง/ปี
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีและอากรแสตมป์)700
เบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น 120 บาท ต่อทุนประกันภัยที่เพิ่มขึ้น ทุกๆ 100,000 บาท

 

เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมทุนประกันภัย
My Happy Home Plus 1My Happy Home Plus 2My Happy Home Plus 3
ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า อันเกิดจากการเดินเครื่องเกินกำลัง การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า หรือการเดินลัดวงจรของไฟฟ้า เนื่องจากฟ้าผ่า ทั้งนี้สาเหตุความเสียหายดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นหรือความเสียหายดังกล่าวเกิดจากฟ้าผ่าเท่านั้น วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี50,000100,000200,000
การประกันภัยโจรกรรม (จร.2) คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องจากการถูกโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี50,000100,000200,000
ความเสียหายต่อส่วนหนึ่งส่วนใดต่อตัวสิ่งปลูกสร้าง (ประตูหรือหน้าต่าง) อันเกิดจากการโจรกรรมที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (จร.2) วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี5,00010,00020,000
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองความบาดเจ็บ การเสียชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดภายในสิ่งปลูกสร้าง วงเงินคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี500,0001,000,0002,000,000
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.1) สำหรับผู้เอาประกันภัย ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก50,000100,000200,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีและอากรแสตมป์)4909901,990

 

เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมทุนประกันภัยสูงสุด
ความสูญเสียหรือเสียหายจากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ที่มีสาเหตุจากภัยน้ำท่วม (ระยะเวลารอคอย 7 วัน)วงเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 5% ของทุนเอาประกันภัยหลัก และสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีและอากรแสตมป์)สำหรับทุนประกันภัย 20,000 – 200,000 บาท เบี้ยประกันภัย 100 บาท สำหรับทุนประกันภัย 200,000 บาทขึ้นไป เบี้ยประกันภัย 25 บาทสำหรับทุนประกันภัยทุกๆ 50,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. แผนประกันภัยนี้คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่เป็นคอนกรีตและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเท่านั้น
 2. แผนประกันภัยนี้คุ้มครองบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) และอพาร์ทเม้นท์ ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อการค้าให้เช่าหรือแสวงหาผลกำไรใดๆ กรณีเป็นห้องชุดพักอยู่อาศัย (คอนโดมิเนียม) รับประกันภัยเฉพาะทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น
 3. สถานที่เอาประกันภัย 1 แห่งสามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 4. แผน My Happy Home Plus (3) สามารถซื้อได้ เฉพาะกรณีทุนประกันภัยความคุ้มครองหลักตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไปเท่านั้น
 5. แผนประกันภัยนี้ใช้ได้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัด ยกเว้น
  • เขตอันตรายตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เช่น เยาวราช สำเพ็ง จักรวรรดิ์ ชุมชนแออัด คลองเตย
  • พื้นที่ในเขต 4 จังหวัดทางภาคใต้ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ที่มีทุน ประกันภัยมากกว่า 5 ล้านบาท
  • อำเภอในจังหวัดสงขลาตามรายชื่อต่อไปนี้ สามารถซื้อทุนประกันภัยได้สูงสุด 10,000,000 บาท ได้แก่ อ.เมืองสงขลา อ.หาดใหญ่ อ.ระโนด อ.รัตภูมิ อ.นาหม่อม อ.ควนเนียง อ.บางกล่ำ อ.คลองหอยโข่ง อ.กระแสสินธุ์ อ.สิงหนคร
 6. สำหรับภัยน้ำท่วม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณารับประกันภัยเป็นรายๆ ไป สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง อันได้แก่ พื้นที่บริเวณจังหวัดอ่างทอง ลพบุรี นครสวรรค์ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สิงห์บุรี และบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร รบกวนติดต่อตัวแทน/นายหน้าของบริษัทฯ หรือ บริษัทฯ ก่อนการรับประกันภัย
 7. ทรัพย์สินที่ยกเว้น
  • เงินสด เช็ค เอกสารทางธุรกิจ ฯลฯ
  • ทรัพย์สินใด ๆ ที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้ดูแลรักษา

บริการพิเศษ สำหรับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

สายด่วน Home Assistance

Hotline: 0-2305-8404

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน ตลอด 24 ชั่วโมง

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัยขอนำเสนอบริการสำหรับลูกค้าที่ซื้อแพ็คเกจประกันภัยสำหรับบ้าน ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป พิเศษสิทธิในการรับบริการความช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านจาก เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านของเรามีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศด้วยสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน 24 ชม.
(เลือกจากบริการใดก็ได้ต่อไปนี้ จำกัดไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี)
การบริการต่อครั้ง

บริการช่วยเหลือเรื่องเครื่องปรับอากาศ

บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับประปา

บริการช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้าภายในบ้าน

บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับตู้เย้นหรือเครื่องแช่แข็งเหรือเครื่องทำน้ำร้อน

บริการกำจัด/จับสัตว์ดุร้าย

บริการช่วยเหลือทางกุญแจ(บ้าน)

ในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท รวมค่าบริการ 24 ชม. และอะไหล่ฉุกเฉิน

บริการช่วยเหลือทางกุญแจ(รถ)

ฟรีรับกุญแจสำรองในรัศมี 20 กม. หรือ ยกเข้าศูนย์บริการในรัศมี 20 กม.

จัดหาที่พักในกรณีฉุกเฉิน

ที่พักแบบพื้นฐานฟรี 1 คืน ในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท

หมายเหตุ:

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย เป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลการบริการเท่านั้น รายละเอียดการใช้งานและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด โทร 0-2305-8404

สายด่วน Roadside Assistance

Hotline: 02-305-8510

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

    บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินของ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ให้ความช่วยเหลืออะไรบ้าง?

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน

 • บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
 • บริการยก/ลากรถได้ 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
 • บริการยก/ลากรถไปในสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ ภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร กรณีที่ต้องการยก/ลากรถเป็นระยะทางมากกว่า 20 กิโลเมตร คิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่าง สำหรับการยก/ลากรถระยะไกล (เกินกว่า 50 กิโลเมตร) ทางศูนย์บริการจะแจ้งราคาเหมาจ่ายกับสมาชิก และขอความเห็นชอบจากสมาชิกก่อนดำเนินการยก/ลาก
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสีย
 • กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อนำกุญแจสำรองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุ ภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร กรณีที่เกินกว่า 20 กิโลเมตรคิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท กรณีที่ต้องการใช้ช่างกุญแจที่มีความชำนาญเพื่อหาวิธีเข้าไปในรถนั้นต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกก่อน โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับช่างกุญแจ
 • กรณีน้ำมันหมดฉุกเฉิน รถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ช่างเทคนิคช่วยเหลือโดยการเติมน้ำมัน 5 ลิตรต่อครั้ง สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน

บริการยก/ลากรถ ในกรณีเกิดอุทกภัย

 • บริการยก/ลากรถ ในกรณีเกิดอุทกภัย จำกัดจำนวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
 • บริการยก/ลากรถไปในสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ ภายในระยะทาง 25 กิโลเมตร กรณีที่ต้องการยก/ลากเป็นระยะทางมากกว่า 25 กิโลเมตร คิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาทโดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
  • บริการยก/ลากรถที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม หรือไม่สามารถขับเคลื่อนได้เนื่องจากน้ำท่วม โดยระดับน้ำท่วมสูงไม่เกิน 50 เซนติเมตร
  • ระดับความสูงของน้ำท่วมที่จะให้บริการนั้น ต้องเกิน 20 ซม. แต่ไม่เกิน 50 ซม. ณ สถานที่ที่รถยนต์ของลูกค้าจอดอยู่ หรือบนถนนตลอดเส้นทางที่จะเข้าไปยังรถยนต์ของลูกค้า

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินขอสงวนสิทธิ์การคุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้

 • การบริการนี้ไม่รวมกรณีอุบัติเหตุ และภัยธรรมชาติ
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส ก่อน
 • ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสมาชิก อาทิ ค่าน้ำมันและค่าทางด่วน
 • ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการเข้าร่วมการแข่งความเร็ว แรลลี่ และการทดสอบความทนทาน
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลจากการดูแลรถยนต์ผิดพลาด และหากท่านยังคงทำเช่นนั้นต่อไป ทาง เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซสขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการแก่ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลจากการที่สมาชิกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการเมาสุรา และยาเสพติด
 • ความสูญเสียอันเป็นผลมาจากการเกิดขึ้นโดยตรงและทางอ้อมจากการไม่สามารถขับเคลื่อนได้

บริการสายด่วนสำหรับ ประกันภัยการเดินทาง

Hotline: +662 342 3237

 ดาวน์โหลดโบรชัวร์

 บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการเดินทางต่างประเทศ แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือรับบริการความช่วยเหลือพิเศษในการเดินทาง ต่างประเทศได้ที่ Travel Assistance ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

1. บริการความช่วยเหลือด้านการเดินทาง

 • ข้อมูลล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
  บริการให้คำแนะนำต่างๆ เบื้องต้นตามแผนการเดินทางและข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้ของผู้เอาประกันภัย
 • ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน
  บริการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ
 • ข้อมูลการขอวีซ่า
  บริการจัดหาข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับวีซ่าของประเทศต่างๆ
 • ข้อมูลสถานทูต
  บริการจัดหาข้อมูล รายละเอียดสำหรับการติดต่อ เวลาทำการ ของสถานทูตทั่วโลก
 • ข้อมูลกฏระเบียบข้อบังคับสายการบิน
  บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฏต่างๆของสายการบิน
 • ตารางเที่ยวบิน การสำรองเที่ยวบิน และการเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน
  บริการข้อมูลตารางการเดินทางของเที่ยวบิน รวมถึงการสำรองเที่ยวบินและเปลี่ยนตาราง เที่ยวบิน
 • คำแนะนำทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  บริการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยโดยการให้ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของทนายความท้องถิ่นนั้นๆ หากเป็นไปได้ Travel Assistance จะจัดหาทนายความแก่ผู้เอาประกันภัยมากกว่า 2 ท่านขึ้นไป ทั้งนี้ในการคัดเลือกทนายความขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ทนายความที่จัดหามานั้นเป็นทนายความที่ Travel Assistance ให้การรับรองว่าสามารถไว้วางใจได้ ไม่มีประวัติเสียหายและไม่เคยบกพร่องต่อหน้าที่
 • การให้ความช่วยเหลือกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
  ในกรณีหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยสูญหาย Travel Assistance จะให้การช่วยเหลือด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งหาย และการเตรียมเอกสารทดแทน
 • การติดตามสัมภาระในการเดินทางสูญหาย
  ในกรณีที่กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยสูญหาย ทันทีที่ Travel Assistance ได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัย บริษัทจะดำเนินการค้นหาสิ่งของที่สูญหายทันที่ โดยทาง Travel Assistance จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการค้นหา หรือถ้าสัมภาระสูญหายระหว่างโดยสาร Travel Assistance จะประสานงานติดต่อเจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่รับผิดชอบ
 • การให้ข้อมูลในการใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดน
  ให้ความช่วยเหลือในการหาข้อมูลการใช้โทรศัพท์ข้ามแดน เมื่อผู้เอาประกันภัยอยู่ในต่างประเทศ
 • การจัดหาเจ้าหน้าที่แปลภาษา / ล่ามภาษา
  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องการความช่วยเหลือด้านภาษา Travel Assistance จะจัดหาเจ้าหน้าที่แปลภาษา หรือล่ามในต่างประเทศทั่วโลก
 • การเก็บสำเนาเอกสารส่วนตัว
  บริการความช่วยเหลือด้านการเก็บสำเนาเอกสารส่วนตัวต่างๆ เมื่อผู้เอาประกันภัยอยู่ในต่างประเทศ
 • การสำรองที่พัก จองรถเช่า ลีมูซีน ร้านอาหาร และช่วงเวลาออกรอบกอล์ฟ
  Travel Assistance ให้บริการช่วยเหลือในการสำรองที่พัก จองรถเช่า จองบริการลีมูซีน และรวมถึงการจองร้านอาหารและช่วงเวลาออกรอบกอล์ฟ

2. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์

 • ข้อมูลการรักษาพยาบาล
  หากเป็นไปได้และมีการร้องขอ Travel Assistance จะจัดหาคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลสถานพยาบาลที่แนะนำทั่วโลก และในกรณีที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล Travel Assistance จะทำการรับประกันการจ่ายค่ารักษาที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาตัว และติดต่อขอรับใบประเมินทางการแพทย์ และหากมีคำแนะนำทางการแพทย์จากแพทย์ที่ดูแล Travel Assistance จะเฝ้าติดตามการรักษาของผู้เอาประกันภัยจนกระทั่งเสร็จสิ้นการรักษาหรือถูกส่งกลับบ้าน
 • การจัดเตรียมโรงพยาบาล / การนัดหมายแพทย์ในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อทำการรักษา
  เมื่อผู้เอาประกันภัยร้องขอและมีความจำเป็นทางการแพทย์ Travel Assistance จะติดต่อโรงพยาบาลในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อรับตัวผู้เอาประกันภัยไว้รักษาตัว และ/หรือจัดการนัดหมายแพทย์เพื่อทำการรักษา
 • การนำส่งยา / วัคซีนที่จำเป็นในการรักษาทางการแพทย์
  เมื่อมีความจำเป็นทางการแพทย์และเป็นไปได้ Travel Assistance จะจัดหาและนำส่งยา และ/หรือวัคซีนที่จำเป็นในการรักษาทางการแพทย์ที่ไม่สามารถหาได้ในท้องถิ่นที่ผู้เอาประกันภัยทำการรักษาพยาบาลอยู่
 • การจัดการสำหรับการเคลื่อนย้ายการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

  เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รักการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางและมีความจำเป็นต้องได้รับการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน Travel Assistance จะจัดเตรียมการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่มีความพร้อมในการรักษาพยาบาล หรือการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์เพื่อกลับสู่ประเทศไทย
 • การส่งศพกลับประเทศ
  เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างการเดินทาง Travel Assistance จะจัดเตรียมการเคลื่อนย้ายศพของผู้เอาประกันภัยจากสถานที่ที่เสียชีวิตกลับสู่ประเทศไทย
 • การแจ้งข่าวสารเร่งด่วน
  ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับผู้เอาประกันภัยในระหว่างเดินทาง Travel Assistance จะส่งข่าวสารด่วนนี้แก่ครอบครัวของผู้เอาประกันภัย
 • การจัดการเตรียมการเดินทางให้ครอบครัวในกรณีฉุกเฉิน
  ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ที่ผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล Travel Assistance จะให้ความช่วยเหลือญาติหรือเพื่อนของผู้เอาประกันภัยในการเดินทางมาเยี่ยมในต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการช่วยเหลือในการจองโรงแรมที่พักและรถเช่าสำหรับครอบครัวหรือเพื่อนในการเดินทางมาเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาล
 • การจัดการส่งตัวเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะกลับประเทศ
  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน และในการเดินทางนี้มีผู้เยาว์ร่วมเดินทางมาด้วย Travel Assistance จะจัดเตรียมการเดินทางเพื่อส่งตัวผู้เยาว์กลับสู่ประเทศไทย

บริการให้ความช่วยเหลือในการเดินทางโดย Allianz Global Assistance
ภายใต้การบริหารงานของ AWP Services (Thailand) Co., Ltd.

*เงื่อนไขการให้บริการดังกล่าวจะเป็นเพียงการให้บริการด้านการปรึกษา และเตรียมการ ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเว้นแต่ค่าใช้จ่ายนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่ 0107554000259
โทร. 0 2657 2555 แฟกซ์. 0 2657 2500