My FIRST CLASS @BDMS

First Class experience with World Class Health Care
Protection and Services

เคยไหม ทำแล้ว ไม่พอจ่าย!? นี่เลย 120 ล้าน จบนะ!?…

My First Class แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย จาก อลิอันซ์ อยุธยา

วงเงินคุ้มครองสูง ครอบคลุม คุ้มค่าที่สุด เคลมง่าย ไม่ต้องสำรองจ่าย 

ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส เริ่มต้นเพียง 265 บาท/วัน1 คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 120 ล้านบาทต่อปี จากโรงพยาบาลในเครือ BDMS ทั่วประเทศไทย และในประเทศกัมพูชา 

ปวดหัว เป็นหวัด อุบัติเหตุ มีดบาด โรคร้ายรแรง มะเร็ง ฟอกไต คลอดบุตร เคลมได้หมด มีผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ไม่ต้องนอนก็เบิกได้ และวงเงินทำฟัน รักษาสายตา และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อาทิ…

(1ตัวอย่างเพศชาย อายุ 30 ปี)

วงเงินผลประโยชน์ สูงสุด 120 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์

ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพ พร้อมด้วยทีมแพทย์และนวตกรรมการรักษามาตรฐานระดับสากล ณ. โรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือ BDMS ในประเทศไทยและกัมพูชา

ครอบคลุมทุกการรักษา

เช่น ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ทันตกรรม สายตา คลอดบุตร รวมถึงค่าผ่าตัด แล็บ เอกซเรย์ ล้างไต เคมีบำบัด รักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) อุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม. และค่ารักษาทางจิตเวช เป็นต้น

คุ้มครองค่ารักษาเชิงป้องกัน

 • ค่าฉีดวัคซีน สูงสุดถึง 80,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์
 • ค่าตรวจสุขภาพประจำปี สูงสุดถึง 30,000 บาท (1 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์)

(ผลประโยชน์สามารถใช้ได้หลังจากสัญญามีผลบังคับต่อเนื่องมามากกว่า 12 เดือน)

บริการดูแลตลอดการเจ็บป่วย

 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ (Medical Evacuation Service)
 • บริการช่วยเหลือส่วนบุคคล (Concierge Service)
 • บริการดูแลคุณยามพักฟื้นที่บ้าน (Nursing Care Service)

สิทธิประโยชน์ และบริการเพิ่มเติมจาก BDMS สำหรับลูกค้า My First Class @BDMS

ที่จะช่วยดูแลลูกค้าคนพิเศษแบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนเข้ารับการรักษา ระหว่างการพักรักษาตัว และหลังออกจากโรงพยาบาล

สนใจแผนนี้

โปรดกรอกรายละเอียดเพื่อจัดทำ ข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ.


ข้อมูลผู้เอาประกัน


ข้อมูลผู้ชำระเบี้ยประกันผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตมาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 
 • ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส – แผนแพลทินัม (60 ล้านบาท) และ ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส – แผนบียอนด์ แพลทินัม (120 ล้านบาท) เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส แผนแพลทินัม (สำหรับโรงพยาบาล/คลินิกที่กำหนด) และบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส แผนแพลทินัม (ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ) และ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส แผนบียอนด์ แพลทินัม (สำหรับโรงพยาบาล/คลินิกที่กำหนด) และบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส แผนบียอนด์ แพลทินัม (ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ)
 • บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์ เฉพาะการป่วยที่เกิดขึ้นภายหลัง 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • การจ่ายผลประโยชน์ตามประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส – แผนแพลทินัม (60 ล้านบาท) หรือ ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส – แผนบียอนด์ แพลทินัม (120 ล้านบาท) รวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์ ทั้งนี้ การรักษาพยาบาลนอกเหนือจากโรงพยาบาลหรือคลินิกเครือบีดีเอ็มเอส ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้า บริษัทจะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เฉพาะการเข้าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติในโรงพยาบาลในประเทศไทย และ เฉพาะการเข้าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิฤกติในโรงพยาบาลในต่างประเทศ
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังอาจแตกต่างกันตามเพศ ช่วงอายุ ขั้นอาชีพ และแผนความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุ จะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรือ อาชีพของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อให้มีผู้ช่วยดูแลทั่วไป การตรวจหรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นสาเหตุของการรับตัวไว้ในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์

.

แบบประกันฯ ที่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ