ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ PA1


คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ พร้อมค่ารักษาพยาบาลฯ จากอุบัติเหตุ สมาชิกเริ่มต้นเพียง 5 คน

โครงการอยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่มแบบคลาสสิค (PA1) สวัสดิการพนักงานที่คุ้มค่า
ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันจากการสูญเสีย หรือความเสียหายทีเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ดังนี้

 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (PA1)
 • ชดเชยค่ารักษาพยาบาล (ME)
 • ขยายความคุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท (MC)
 • ขยายความคุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย  100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท (MA)
 • ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ ทั่วโลก
 • สมัครรับความคุ้มครองได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสุขภาพใดๆ 

 

ความคุ้มครอง

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นั้บตั้งแต่วันที่เกิด อุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัย ต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น เมื่อใดก็ดี บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทนให้ดังนี้

รายการทดแทน% ของจำนวนเงินเอาปรกันภัย
1. การเสียชีวิต100
2. การตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่าง 12 เดือน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแทพย์ชัดเจนว่า ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง100
3. การสูญมือ 2 ข้างต้ังแต่ข้อมือ หรือเท้า 2 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตา 2 ข้าง100
4. การสูญเสียมือ 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า100
5. การสูญเสียมือ 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และสายตา 1 ข้าง100
6. การสูญเสียเท้า 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า และสายตา 1 ข้าง100
7. การสูญเสียมือ 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตา 1 ข้าง60
บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทนเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
การรักษาพยาบาล

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ย์ หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัทฯ จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริงๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นั้บแต่วันที่เกิกอุบัติเหตุ สำหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินที่บริษัทฯ ต้องรับผิดตามที่ระบุไว้ในตาราง ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการรักษาพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย

 • พนักงานประจำที่ปฏิบัติงานอย่างแท้จริงตามหน้าที่เต็มเวลาโดยปกติในประเทศไทย หรือเป็นสมาชิกขององค์กรณ์นั้นๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และมีอายุระหว่าง 15-65 ปี
 • ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติจะต้องมีใบอนุญาติการทำงาน (Work permit)
 • มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่อยู่ระหว่างการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บในวันที่ขอภัยไม่มีอวัยวะส่วนใดพิการหรือบกพร่อง- คู่สมรสของพนักงานหรือสมาชิดที่มีอายุระหว่าง 15-65 ปี ขอเอาประกันภัยในแผนประกันภัยที่มีผลประโยชน์การคุ้มครองไม่มากกว่าของพนักงานหรือสมาชิก โดยเบี้ยประกันกำหนดขั้นอาชีพเดียวกับพนักงานหรือสมาชิก
 • บุตรที่ถูกต้องตามกฏหมายของพนักงานหรือสมาชิกที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ และกำลังศึกษาอยู่
 • และมีอายุ 1 เดือน 1 วัย – 25 ปี ขอเอาประกันภัยในแผนประกันภัยที่มี ผลประโยชน์ความคุ้มครองไม่มากกว่าของพนักงานหรือสมาชิก และจำนวนเอาเงินประกันภัยการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไม่เกิน 500,000 บาท โดยเบี้ยประกันภัยกำหนดขั้นอาชีพเดียวกับพนักงาน หรือสมาชิก
 • คู่สมรสและ/หรือบุตรของพนักงานหรือสมาชิกจะเข้าร่วมแผนประกันภัยได้ต่อเมื่อพนักงานหรือสมาชิก เข้าร่วมแผนประกันภัย
 • ความคุ้มครองของคู่สมรส และ/หรือบุตรของพนักงานหรือสมาชิก จะสิ้นผลบังคับทันทีที่ความคุ้มครองของ พนักงานหรือสมาชิกสิ้นสุดลง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • จำนวนพนักงานหรือสมาชิกที่ขอเอาประกันภัยขั้นต่ำ 5 คน (ไม่นัรวมคู่สมรส และบุตรของพนักงาน หรือสมาชิก) และเบี้ยประกันภัยรวมต่อกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท
 • แผนประกันที่เลือก จำนวนเงินเอาประกันภัย การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้ต่อปี ของพนักงานหรือสาชิก
 • การกำหนดแผนประกันให้แก่พนักงานหรือสมาชิก เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • กำหนดแผนประกันภัยเพียงแผนเดียวให้แก่พนักงานหรือสมาชิกเท่ากันทุกคน
  • กำหนดแผนประกันภัยตามระดับตำแหน่งงานของพนักงาน
  • กำหนดแผนประกันภัยตามระดับเงินเดือนของพนักงาน
  • กำหนดแผนประกันภัยตามช่วงอายุงานของพนักงาน
 • การชำระเบี้ยประกันเป็นรายปีเท่านั้น