ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ PA2

คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียความสามารถในการได้ยิน การพูด การสูญเสีย อวัยวะ พร้อมค่ารักษาพยาบาลฯ จากอุบัติหตุเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน และครอบครัว จำนวนพนักงานเริ่มต้นเพียง 5 คน

ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจากความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุ ดังนี้

 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง [PA2]
 • ชดเชยค่ารักษาพยาบาล [ME]
 • ขยายความคุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท [MC]
 • ขยายความคุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท [MA]
 • ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ ทั่วโลก
 • สมัครรับความคุ้มครองได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสุขภาพใดๆ

 คุณสมบัติของกลุ่มที่สามารถเอาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

 • องค์กร หรือหน่วยงานที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเท่านั้น
 • องค์กร หรือหน่วยงานจะต้องมีสถานที่ประกอบการในประเทศไทย
 • การขอสมัครเอาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มจะต้องกระทำในนามขององค์กร โดยผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้สมัคร
 
คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย
 • พนักงานประจำที่ปฏิบัติงานอย่างแท้จริงตามหน้าที่เต็มเวลาโดยปกติในประเทศไทย หรือเป็นสมาชิกขององค์กรณ์นั้นๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และมีอายุระหว่าง 15-65 ปี
 • ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติจะต้องมีใบอนุญาติการทำงาน (Work permit)
 • มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่อยู่ระหว่างการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บในวันที่ขอภัยไม่มีอวัยวะส่วนใดพิการหรือบกพร่อง
 • คู่สมรสของพนักงานหรือสมาชิดที่มีอายุระหว่าง 15-65 ปี ขอเอาประกันภัยในแผนประกันภัยที่มีผลประโยชน์การคุ้มครองไม่มากกว่าของพนักงานหรือสมาชิก โดยเบี้ยประกันกำหนดขั้นอาชีพเดียวกับพนักงานหรือสมาชิก
 • บุตรที่ถูกต้องตามกฏหมายของพนักงานหรือสมาชิกที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ และกำลังศึกษาอยู่ และมีอายุ 1 เดือน 1 วัย – 25 ปี ขอเอาประกันภัยในแผนประกันภัยที่มีผลประโยชน์ความคุ้มครองไม่มากกว่าของพนักงานหรือสมาชิก และจำนวนเอาเงินประกันภัยการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไม่เกิน 500,000 บาท โดยเบี้ยประกันภัยกำหนดขั้นอาชีพเดียวกับพนักงาน หรือสมาชิก
 • คู่สมรสและ/หรือบุตรของพนักงานหรือสมาชิกจะเข้าร่วมแผนประกันภัยได้ต่อเมื่อพนักงานหรือสมาชิกเข้าร่วมแผนประกันภัยความคุ้มครองของคู่สมรส และ/หรือบุตรของพนักงานหรือสมาชิก จะสิ้นผลบังคับทันทีที่ความคุ้มครองของพนักงานหรือสมาชิกสิ้นสุดลง
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • จำนวนพนักงานหรือสมาชิกที่ขอเอาประกันภัยขั้นต่ำ 5 คน (ไม่นับรวมคู่สมรส และบุตรของพนักงานหรือสมาชิก) และเบี้ยประกันภัยรวมต่อกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท
 • แผนประกันภัยที่เลือก จำนวนเงินเอาประกันภัย การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไม่เกิน 10 เท่าของรายได้ต่อปี ของพนักงานหรือสมาชิก
 • การกำหนดแผนประกันภัยให้แก่พนักงานหรือสมาชิก เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนอย่างใดอย่างนึ่งดังนี้
  • กำหนดแผนประกันภัยเพียงแผนเดียวให้แก่พนักงานหรือสมาชิกเท่ากับทุกคน
  • กำหนดแผนประกันภัยตามระดับตำแหน่งของพนักงาน
  • กำหนดแผนประกันภัยตามระดับเงินเดือนของพนักงาน
  • กำหนดแผนประกันภัยตามช่วงอายุงานของพนักงาน
 • การชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปีเท่านั้น
 
ความคุ้มครอง

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นั้บตั้งแต่วันที่เกิด อุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัย ต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น เมื่อใดก็ดี บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทนให้ดังนี้

รายการทดแทน% ของจำนวนเงินเอาปรกันภัย
1. การเสียชีวิต100
2. การตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่าง 12 เดือน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแทพย์ชัดเจนว่า ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง100
3. การสูญมือต้ังแต่ข้อมือ หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตา รวมกันตั้งแต่ 2 ข้าง100
4. การสูยเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตา 1 ข้าง60
5. หูหนวก 2 ข้าง หรือเป็นใบ้50
6. หูหนวก 1 ข้าง15
7. การสูญเสียนิ้วมือ หรือนิ้วเท้า (ตามข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัย)1-25

    ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางส่วนซึ่งไม่สามารถเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ถึงข้อ 7 ข้างต้นได้และไม่ใช่เป็นการสูญเสียสมรรภาพในการลิ้มรส หรือดมกลิ่น บริษัท จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความเห็นของแทพย์ของบริษัทฯ แต่ไม่เกิน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

    บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทนเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่มีการสูยเสียตามรายการที่ 7 และไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนตามรายการในรายการหนึ่งในรายการที่ 1-6 ได้ บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความสูญเสียที่แท้จริงในแต่ละรายการ แต่วมกันไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง

การรักษาพยาบาล

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ย์ หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัทฯ จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริงๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นั้บแต่วันที่เกิกอุบัติเหตุ สำหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินที่บริษัทฯ ต้องรับผิดตามที่ระบุไว้ในตาราง ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการรักษาพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น

 
การให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร สะดวก และรวดเร็ว
 • จ่ายค่าสินไหมกรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่เอกสารเรียกร้องถึงบริษัทฯ ครบถ้วน
 • บริการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) แจ้งการจ่ายสินไหมทดแทนให้ แก่ผู้เอาประกันภัยเพียงฝ่ายทรัพยากรบุคคลแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้เอาประกันภัยที่เบิกค่าสินไหมทดแทนมายังบริษัทฯ
 • โอนเงินสินไหมทดแทนผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้เอาประกันภัยเลือก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • บริการอยุธยาแคร์ คือบริการด้านการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน ณ สถานพยาบาลในเครือข่ายที่ครอบคลุมมากกว่า 230 แห่ง ทั่วประเทศ
 • ศูนย์ดูแลลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โทร 1373 พร้อมให้บริการโดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็วแบบ One Stop Service
 
ขั้นอาชีพ
เบี้ยประกันภัยจะกำหนดตามลักษณะอาชีพของพนักงานหรือสมาชิกแต่ละคน

อาชีพ ขั้น 1 คือ กลุ่มอาชีพที่ประจำในสำนักงาน เช่น ผู้บริหารบริษัท พนักงานประจำสำนักงานข้าราชการที่ประจำในสำนักงาน ครู ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ เจ้าของกิจการค้าขายที่ประจำอยู่แต่ในร้าน (ขายยา ขายทอง อัญมญี ขายของชำที่ร้าน) เป็นต้น
อาชีพ ขั้น 2 กลุ่มอาชีพที่จะต้องเดินทางออกไปนอกบริษัท หรือกลุ่มช่างฝีมือขนาดเบาที่มีความชำนาญ เช่น พนักงานขายที่ต้องเดินทาง วิศวกร สถาปนิก สัตวแพทย์ หัวหน้าคุมงาน หัวหน้าช่าง (ไม่ได้ลงมือทำ)เจ้าของกิจการ (ร้านอาหาร ขายของในตลาด อู่ซ่อมรถ อู่เคาะพ่นสี ปะยาง โรงกลึง ปั้มน้ำมัน รับซื้อของเก่า ฯลฯ) เจ้าของสวน นา ไร่ ฟาร์ม (ไม่ได้ลงมือทำ) เจ้าของกิจการหรือพนักงานขาย (ขายผลไม้ ขายดอกไม้) เป็นต้น
อาชีพ ขั้น 3 กลุ่มอาชีพที่มีลักษณะใช้แรงงานกึ่งช่างฝีมือ เช่น ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างก่อสร้าง (ช่างฝีมือที่ใช้เครื่องจักรขนาดหนัก คนขับรถแท็กซี่ คนขับรถบรรทุกส่งของ คนงานในโรงงาน เป็นต้น)
อาชีพ ขั้น 4 คือกลุ่มอาชีพที่ใช้แรงงานและมีความเสี่ยงสูง เช่น อาชีพที่ใช้รถจักรยานยนต์ ขับรถบันทุกหนัก 6 ล้อขึ้นไป ขับรถเครน ขับรถน้ำมัน ขับรถบรรทุกข้ามจังหวัด ช่างไฟฟ้า ช่างกลึง กรรมกร เป็นต้น
เป็นต้น

แผนความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม (PA2)

เลือกสรรแผนความคุ้มครองที่ครองคลุมมากกว่าให้แก่พนักงานทุกอาชีพ

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นสำหรับผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับผู้ขอเอาประกันภัยทุกคนในแต่ละขั้นอาชีพ ให้ใช้ช่องอัตราเบี้ยประกันภัย ตามจำนวนผู้ขอเอาประกันภัยทั้งหมด โดยนับรวมทั้งพนักงาน/สมาชิก คู่สมรส บุตร เช่น จำนวนผู้ขอเอาประกันภัยทั้งหมด 20 คน มีอาชีพขั้นที่ 1 จำนวน 5 คน อาชีพขั้นที่ 2 จำนวน 10 คน และอาชีพขั้นที่ 3 จำนวน 5 คน ให้ใช่เบี้ยประกันภัยในช่อง 6-20 คน ทุกขั้นอาชีพ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิจำนวนพนักงานหรือสมาชิกที่จะเอาประกันภัยของขั้นอาชีพ 4 ต้องไม่เกิน 50% ของจำนวนพนักงานหรือสมาชิกที่ขอเอาประกันภัยทั้งหมด