ประกันอุบัติเหตุ My PA Plus

เบี้ยประกันเพียง 1,950 บาท/ปี รับความคุ้มครองการเสียชีวิตฯ เริ่มต้นที่ 350,000 บาท พร้อมค่ารักษาพยาบาล 35,000 บาท/ครั้ง โดยไม่ต้องสำรองจ่าย…

มอบความคุ้มครองที่คุ้มค่า

 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ต้องสำรองจ่าย**
 • ค่าทดแทนรายสัปดาห์กรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
 • ขยายความคุ้มครองไปถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่หรือโดยสายรถจักรยานยนต์
 • ครอบคลุมถึงภัยจากการถูกฆาตกรรม หรือการทำร้ายร่างกาย

ช่วยคุณแบ่งเบาค่าใช้จ่าย

 • ให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 365 วัน ทุกสถานที่ทั่วโลก
 • สมัครรับความคุ้มครองได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสุขภาพใดๆ
 • มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 4 แผนตามความต้องการเฉพาะบุคคล
 • บริการพิเศษจากอลิอันซ์อยุธยาแคร์ บริการรักษาพยายาลผู้ป่วยในโดยมิต้องชำระเงินตามความคุ้มครอง ณ โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ทั่วประเทศ

แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุ มาย พีเอ พลัส (สำหรับอาชีพขั้น 1)

ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน4
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • จากอุบัติเหตุ
350,000500,000700,0001,000,000
 • จากการขับขี่ หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์
350,000500,000500,000500,000
 • จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
350,000500,000700,0001,000,000
ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง3505007001,000
ค่ารักษาพยาบาล/ครั้ง35,00050,00070,000100,000

เบี้ยประกันภัยรายปี (สำหรับอาชีพขั้น 1)

อายุ(ปี)แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
15 – 651,9502,6503,4504,500
66 – 702,7503,7504,9006,500
71 – 75*4,0505,5007,2009,600

หมายเหตุ

 • อายุที่ขอเอาประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก ดูรายละเอียดจากแผนความคุ้มครองและตารางเบี้ย
 • เอกสารนี้ เป็นเพียงข้อเสนอ มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองที่ท่านซื้อ
 • พร้อมข้อกำหนด เงื่อนไขและผลประโยชน์ตามสัญญาที่สมบูรณ์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 • แบบประกันนี้รับประกันโดย อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

*สำหรับเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุเท่านั้น

**เมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเครือข่าย อลิอันซ์ อยุธยา แคร์

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ข้อมูลด้งต่อไปนี้เป็นเพียงบางส่วนของข้อยกเว้นทั้งหมดเท่านั้น ผู้เอาประกันควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และตรวจสอบข้อยกเว้นจากกรมธรรม์ประกันภัย

 • ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี
  • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
  • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
  • ขณะที่ผู้เอาประกันปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบิติการในสงคราม หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย