ประกันโรคร้ายได้คุ้ม

เงินจ่าย??? ไม่หายกลายเป็น ออม ครบสัญญารับเงินก้อน เป็นโรคร้ายจ่ายเงินก้อน เงินจ่ายไปไม่เสียเปล่า  ป่วย ไม่ป่วย ยังไงก็ได้คืน!!!

เป็นโรคร้าย
หยุดจ่ายเบี้ย แต่ยังคุ้มครอง

จ่ายเบี้ยไม่เสียเปล่า
ครบสัญญามีเงินคืน

เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
ลดหย่อนภาษีได้

เคยเห็นไหม? ประกันที่เคลมแล้วไม่ต้องจ่ายเบี้ยฯ อีกต่อไป* แต่ยังคงคุ้มครอง ประกันโรคร้ายได้คุ้ม คุ้มครองครอบคลุมโรคร้ายแรงอันดับต้นๆ ที่คร่าชีวิตคนไทย

 • ได้คุ้มค่า… จ่ายเบี้ยฯ ไม่เสียเปล่า เป็นโรคหรือไม่เป็นก็ได้เงินก้อน
 • คุ้มครองทั้งโรคร้ายแรง การเสียชีวิตทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ หรือรับเงินก้อนเมื่ออยู่ครบสัญญา
 • ได้ความคุ้มครองต่อเนื่องจบครบสัญญา โดยไม่ต้องชำระเบี้ย เมื่อเป็นโรคร้าย เช่น มะเร็งระยะไม่ลุกลาม
 • เบี้ยฯ คงที่ตลอดสัญญา
 • เบี้ยฯ ส่วนที่คุ้มครองชีวิตนำไปลดหย่อนภาษีได้ (ภายใต้กฏเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
 • ตัวอย่างเบี้ยฯ สำหรับเพศหญิง อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาท เบี้ยฯ รายเดือน 4,112 บาท
 • ชำระเบี้ยฯ 20 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี

*เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

รายละเอียดการรับประกันภัย

 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 16 – 55 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
 • ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 4,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัย
 • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกัน รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน หรือ รายปี
 • ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้
 • การับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันของบริษัท

ผลประโยชน์และความคุ้มครองจากประกันโรคร้ายได้คุ้ม 

คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี

รับผลประโยชน์สูงสุดตลอดสัญญา 100% ดังนี้

 • รับ 20% หากได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้าย (ตามที่ระบุในกลุ่ม 1) สูงสุด 1 ครั้งต่อโรค*
 • รับสูงสุด 100% เมื่อได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายระยะรุนแรง (ตามที่รุบในกลุ่ม 2)*
 • รับสูงสุด 100% หากเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญา*
 • รับสูงสุด 100% หากอยู่ครบสัญญา (อายุครบ 85ปี)*

โรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง

โรคร้ายแรง (กลุ่ม 1)**

1. การเข้ารับการผ่าตัดชิ้นเนื้องอกที่ต่อมพิทูอิตารี
2. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
3. โรคเยื่อหุ้มหัวใจ
4. การผ่าตัดตับ
5. การผ่าตัดปอดออกทั้งข้าง 1 ข้าง
6. โรค Refractory Angina ทีจำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจด้วยวิธี Transmyocardial Laser Therapy เท่านั้น
7. ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรง
8. การผ่าตัดฝัง Cochlear
9. การผ่าตัดใส่อุปกรณ์ระบายน้ำสมองและไขสันหลัง

**ทั้งนี้ การจ่ายผลประโยชน์ต้องเป็นไปตามอาการ การวินิจฉัย การรักษาหรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ระบุในกรมธรรม์

โรคร้ายแรง (กลุ่ม 2)**

1. เนื้องอกชนิดที่ไม่ใช่มะเร็งในกะโหลกศีรษะ
2. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
3. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
4. อาการตับวายระยะสุดท้าย
5. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรงหรือโรคปอดระยะสุดท้าย
6. ภาวะหมดสติ
7. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
8. โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
9. การผ่าตัดเปิดหัวใจ เพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซมลิ้นหัวใจ
10. ภาวะไตวายระยะสุดท้าย
11. การสูญเสียการได้ยิน
12. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
13. การสูญเสียความสามารถในการพูด
14. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูกในฐานะผู้รับ
15. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

**ทั้งนี้ การจ่ายผลประโยชน์ต้องเป็นไปตามอาการ การวินิจฉัย การรักษาหรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ระบุในกรมธรรม์

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

กรณีไม่เปิดเผยความจริงหรือแถลงความเท็จบริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์

กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

 

หมายเหตุ

 • ประกันโรคร้ายได้คุ้ม เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือ มาย ซีไอ แคร์ A85/20
 • ข้อมูล ในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

สนใจแผนนี้

โปรดกรอกรายละเอียดเพื่อจัดทำ ข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ


ข้อมูลผู้ขอเอาประกัน


ข้อมูลผู้ชำระเบี้ยประกัน


.แบบประกันที่คล้ายกัน.