มายบำนาญพลัส (ลดหย่อนภาษี สูงสุด 300,000)

เกษียณ แบบมั่นใจ พึ่งตัวเองได้ มีเงินใช้ทุกปี

รับประกันง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ

และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

ลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาท 

 • เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 27 บาท (ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยสำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี และเลือกชำระเบี้ยแบบรายปี)
 • ลดหย่อนภาษีส่วนเพิ่มเติม 200,000 บาทได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
 • เริ่มต้นรับเงินบำนาญปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่อายุ 55 ไปจนถึงอายุ 85 ปี
 • มีโอกาสรับเงินประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสมตั้งแต่เริ่มสัญญา

รายละเอียดแบบประกัน

 • อายุที่ขอเอาประกันภัย 25-50 ปี
 • ชำระเบี้ยถึงอายุ 55 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,500,000 บาทต่อกรมธรรม์
 • ให้การคุ้มครองชีวิต หากเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ 1 และ 2 รับเงินคืน 100% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว หรือหากเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 จนถึงก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 55 ปี รับเงินคืน 110% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ (ทั้งสุขภาพ และอุบัติเหตุ)

อัตราเบี้ยประกันภัย รายปี มาย บำนาญ พลัส (บำนาญแบบลดหย่อนได้ สูงสุด 300,000 บาท)

จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

อายุผู้ขอเอาประกันภัย (ปี)ชายหญิง
255,5505,907
265,8226,190
276,1156,495
286,4326,824
296,7757,181
307,1477,567
317,5537,988
327,9988,448
338,4868,952
349,0229,506
359,61810,120
3610,28110,802
3711,02111,563
3811,85512,420
3912,80213,390
4013,88214,496
4115,12815,767
4216,58117,249
4318,28918,990
4420,33921,067
4522,82723,588
4625,92126,704
4729,85930,668
4835,5635,855
4941,50042,500
5051,50052,500

การลดหย่อนภาษี

1. ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)

2. ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต แบบบำนาญ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 )

3. แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุน กบข. หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือเงินค่าซี้อหน่วยลงทุน (RMF) ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน

 

 

1. จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม: เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่สะสมตั้งแต่วันเริ่มสัญญาประกันภัย การคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ:บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษแก่ผู้เอาประกันภัย ตั้งแต่ ต้นปีกรมธรรม์ที่ 3 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการรับผลประโยชน์นี้ได้ ทั้งนี้จำนวนเงินปันผลนี้จะขึ้นอยู่กับ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัยซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย และเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและวิธีการ คำนวณที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

2. เงินบำนาญรายปี: 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสมจากปีกรมธรรม์ก่อนหน้า

3. อัตราเครดิตรายปี: เป็นอัตราอ้างอิงที่ใช้ในการกำหนดอัตราเงินปันผล ซึ่งขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรไว้ เพื่อใช้ในการคำนวณ จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ ซึ่งแตกต่างกันตามแบบประกันภัย โดยบริษัทจะประกาศอัตราเครดิตรายปีให้ทราบทุกปี ทั้งนี้อัตรา ที่แสดงข้างต้นไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน และเป็นเพียงตัวอย่าง อัตราที่บริษัทประกาศจริงอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าได้

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย