แผนประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน

ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน แบบมาตราฐาน ที่ให้ความคุ้มครอง ครอบคุม กว้างขวาง เมื่อต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลชั้นนำ ทั้งภาครัฐ และเอกชน  ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในเครื่อข่าย อลิอันซ์ อยุธยา แคร์

พิเศษ เพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก เมื่อเกิด อุบัติเหตุฉุกเฉิน 

เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อควบกับสัญญาหลักแบบใด แบบหนึ่งที่บริษัทกำหนด โดยให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในของ โรงพยาบาล ทั้งนี้การรักษาดังกล่าวจะต้องไม่อยู่ในข้อยกเว้น และค่ารักษาพยาบาลจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินสูงสุดที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละ รายการของแบบที่ได้กำหนดไว้

ผลประโยชน์

HS
500

HS
1100
HS
1700
HS
2400
HS
3000
HS
4000
HS
5000 
HS
8000
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่ารักษาพยาบาลต่อวัน*5001,1001,7002,4003,0004,0005,0008,000
 2. ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU ต่อวัน** 1,0002,2003,4004,8006,0008,00010,00016,000
3. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ (เช่น ค่ายา ค่ารถพยาบาล เป็นต้น)7,00016,00020,00020,00030,00040,0050,00080,000
4. ค่าธรรมเนียมผ่าตัด(ตามตารางผ่าตัด)35,00045,00055,00065,00075,000100,00125,000200,000
5. ค่าห้องผ่าตัด3,5004,5005,5006,5007,50010,00012,50020,000
6. ค่าวางยาสลบ3,5004,5005,5006,5007,50010,00012,50020,000
7. ค่าวินิจฉัยโรคฯ3,5003,5003,5003,5003,5004,0006,0008,000
8. ค่าปรึกษาแพทย์ ต่อวัน (สูงสุด 90 วัน)3006008009001,0001,0001,5002,000
9. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (จากอุบัติเหตุ)2,0003,0004,4005,0006,00010,00012,50020,000
รวมยอดเงินสูงสุดที่เบิกได้ต่อครั้ง128,000234,200326,400415,300504,500642,000826,0001,284,000

หมายเหตุ

*(สูงสุดไม่เกิน 90 วัน รวมค่าห้องป่วยป่วยหนัก ICU สูงสุด 7 วัน)

**(สูงสุด 7 วัน)

-แผน HS500 – HS2400 สำหรับอายุ 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี เท่านั้น (ต่ออายุ 71 – 79 ปี)

-แผน HS3000 – HS8000 สำหรับอายุ 11 – 70 ปี เท่านั้น (ต่ออายุ 71 – 79 ปี)

ตัวอย่าง อัตราเบี้ยประกันต่อปี (แบบช่วงอายุ)
แบบประกันสุขภาพ ผู้ป่วยใน HS2400
พร้อมด้วยการออมทรัพย์ และคุ้มครองชีวิติแบบอยุธยาชีวติมั่นคง W A85/20
ทุนประภัยเริ่มต้น 100,000 บาท
อายุ (ปี)ชายหญิง
1 เดือน 1 วัน – 513,40013,000
6 – 109,5009,100
11 -159,8009,300
16 – 359,70010,700
36 – 4011,10012,400
41 – 4512,10013,500
46 – 5013,80014,400
51 – 5515,10016,800
56 – 6018,40020,400
61 – 6525,20028,400
66 – 7063,00070,700

หมายเหตุ

เบี้ยประกันฯ ที่แสดงนี้เป็นเพียง ตัวอย่าง เบี้ยประกันแบบช่วงอายุในเบื้องต้นเท่านั้น กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อขอรับข้อเสนอพิเศษเฉพาะบุคคลของท่าน

-แผน HS500 – HS2400 สำหรับอายุ 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี เท่านั้น (ต่ออายุ 71 – 79 ปี)

-แผน HS3000 – HS8000 สำหรับอายุ 11 – 70 ปี เท่านั้น (ต่ออายุ 71 – 79 ปี)

หมายเหตุ

  • ขึ้นอยู่กับกฏเกณฑ์พิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลสำหรับเพื่อประกอบการขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองที่ท่านซื้อพร้อมข้อกำหนด เงื่อนไข และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้  (ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)   
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร