แผนประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน

ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน แบบมาตราฐาน ที่ให้ความคุ้มครอง ครอบคุม กว้างขวาง เมื่อต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลชั้นนำ ทั้งภาครัฐ และเอกชน  ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในเครื่อข่าย อลิอันซ์ อยุธยา แคร์

พิเศษ เพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก เมื่อเกิด อุบัติเหตุฉุกเฉิน 

หมายเหตุ

  • ขึ้นอยู่กับกฏเกณฑ์พิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลสำหรับเพื่อประกอบการขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองที่ท่านซื้อพร้อมข้อกำหนด เงื่อนไข และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้  (ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)   
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร