มาย สมาร์ท แพลน 15/10 (มีเงินคืนระหว่างสัญญา+เงินปันผล)

แผนการออมทรัพย์ที่มอบเงินคืนให้คุณมากกว่า มอบให้ทั้งเงินคืนระหว่างสัญญา และเงินปันผล เพื่อคุณ และคนพิเศษ

รับเงินจ่ายคืนทุก 2 ปี ในอัตราที่เพิ่มขึ้น 1.5%, 2%, 2.5%, 3%, 3.5%, 4% และ 5%ของจำนวนเงิน เอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12 และ 14 ตามลำดับ

  • มอบความคุ้มครองชีวิต

รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ เบี้ยประกันสำหรับบันทึกสลักหลังอื่นๆ และ/หรือสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)

  • รับผลประโยชน์เมือครบกำหนดสัญญา

รับเงินครบกำหนดสัญญา 131% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • รับผลประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี (ภายใต้กฏเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย : 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท ต่อกรมธรรม์
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
  • การตรวจสุขภาพ : ตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัทฯ