สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน (HB, HBP, HBCI)

สัญญาคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน

หรือคุ้มครองรายได้ (HB)

1. ข้อมูลสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน (HB)

เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อควบกับสัญญาหลักแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯกำหนด ให้ผลประโยชน์จ่ายเงินชดเชยเป็นรายวัน เนื่องจากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาในฐานะ
ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลโดยจะจ่ายให้ตามจำนวนวันที่รักษาไม่เกิน 500 วัน ต่อการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยในแต่ละครั้ง (ในกรณีอาการเจ็บป่วย จะต้องเกิดขึ้นภายหลัง 30 วัน นับแต่วันออกกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทรับต่อสัญญาครั้งสุดท้าย)

ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติม HB

ผลประโยชน์พื้นฐาน

การเข้าพักรักษตัวในฐานะผู้ป่วยใน (นานสูงสุด 500 วันต่อการเจ็บป่วยครั้งหนึ่งๆ)

2. ข้อมูลสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษ (HBP)

เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อควบกับสัญญาหลักแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯกำหนด ให้ความคุ้มครองสุขภาพเพื่อเสริมสิทธิค่ารักษาพยาบาล ให้ผลประโยชน์พื้นฐานด้วยการจ่ายเงินชดเชยเป็นรายวัน เนื่องจากผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์ อันเป็นผลโดยตรงมาจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยโดยจ่ายตามจำนวนวันของการพักรักษาตัวแต่ไม่เกิน 500 วัน ต่อการเจ็บป่วยครั้งหนึ่งๆ นอกจากนั้นยังมอบผลประโยชน์เพิ่มเติมในรูปแบบของเงินชดเชยเป็นรายวัน สำหรับการเข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาล การผ่าตัดใหญ่และการผ่าตัดซับซ้อน ทั้งนี้บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์ตามตารางผลประโยชน์เฉพาะการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายหลัง 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ วันแต่ไม่มีการตกลงเป็นอย่างอื่น

ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติม HBP

1. ผลประโยชน์พื้นฐาน

การเข้าพักรักษตัวในฐานะผู้ป่วยใน (นานสูงสุด 500 วันต่อการเจ็บป่วยครั้งหนึ่งๆ)

2. ผลประโยชน์เพิ่มเติม
 • การเข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก(ICU)
 • การผ่าตัดใหญ่ ต่อการเจ็บป่วยครั้งหนึ่งๆ
 • การผ่าตัดซับซ้อน ต่อการเจ็บป่วยครั้งหนึ่งๆ

หมายเหตุ HBP

 • ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก ค่าผ่าตัดใหญ่ ค่าผ่าตัดซับซ้อนเมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์พื้นฐานในการเข้ารักษาตัวในโรง พยาบาลในครั้งเดียวกันเท่านั้น
 • บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์ของการผ่าตัดใหญ่หรือการผ่าตัดซับซ้อนเพียง 1 ครั้งเท่านั้นต่อการเจ็บป่วยครั้งหนึ่งๆ

3. ข้อมูลสัญญาเพิ่มเติมประกันชดเชยสบายกระเป๋า(HBCI)

โชคดีที่ทำประกันชดเชยสบายกระเป๋าไว้ เมื่อเจ็บป่วยต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ยังมีเงินชดเชยรายวันไว้ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในระหว่างที่ป่วย ทำงานไม่ไหวทำให้ขาดรายได้ สบายใจขึ้นเยอะ

 • รับเงินชดเชยรายได้ สูงสุด วันละ 8,000 บาท นานสูงสุด 500 วัน* เมื่อนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (IPD) จากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 5 โรค** หรือพักรักษาตัวในห้องไอซียู
 • รับเงินชดเชยรายได้ สูงสุด วันละ 4,000 บาท นานสูงสุด 1,500 วัน* เมื่อนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (IPD) จากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ รวมถึงผู้ป่วยในที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)
 • รับเงินก้อนกรณีผ่าตัดใหญ่หรือผ่าตัดซับซ้อน (กรณีใดกรณีหนึ่ง) สูงสุด 80,000 บาทต่อครั้ง
 • เหนือยิ่งกว่า ให้ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต

รายละเอียดแบบประกัน

 

 • อายุที่สามารถขอเอาประกันภัย 1 ปี 1 วัน – 70 ปี (ต่ออายุได้ถึงเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุครบ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
 • มีให้เลือกถึง 8 แผน ซึ่งรายละเอียดของค่าเบี้ยประกันภัย (บาท) ดูได้จากหัวข้อ แผนประกันภัยด้านล่าง
 • เบี้ยประกันภัยรายปี ตัวอย่าง สำหรับเพศชายอายุ 35 ปี แผน 8 ปีละ 7,960 บาท หรือสำหรับเพศหญิง อายุ 35 ปี แผน 8 ปีละ 8,080 บาท

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน (ตามมาตรฐานเวชปฎิบัติปัจจุบัน) รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
 • การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 • ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือปฎิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
 • ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งหนึ่ง

การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึง การต้องอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการต้องอยู่ในโรงพยาบาลสองครั้งหรือมากกว่า ด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการต้องอยู่ในโรงพยาบาลแต่ ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย

** 5 โรคร้ายแรง

ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก

หมายเหตุ

 

 • ประกันชดเชยสบายกระเป๋า เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อที่ปรากฏอยู่ในกรมธรรม์ คือ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวันและ 5 โรคร้ายแรง
 • แบบประกันภัยนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติม ซึ่งต้องซื้อแนบกับสัญญาหลัก โดยสามารถแนบกับสัญญาหลักของบริษัทฯ ที่มีอยู่แล้วได้(ทั้งนี้ เฉพาะแบบประกันสัญญาหลักที่กำหนด)
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดศึกษารายละเอียด เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นในสัญญาเพิ่มเติม
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยเป็นการให้ บริการเท่านั้น
 • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท