สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ แบบผู้ป่วยนอก(OPD) และผู้ป่วยนอกพิเศษ(OPDP)

ลักษณะของสัญญา เพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ แบบผู้ป่วยนอก (OPD)

เป็นบันทึกสลักหลังที่ซื้อแนบได้กับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ(HS) เท่านั้นโดยให้ความคุ้มครอง
ผู้เอาประกันภัย ในกรณีบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยในฐานะผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือคลินิค

ผลประโยชน์ (OPD)

หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้ต้องรับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือคลินิค บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สำหรับการตรวจรักษา ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน ตามจำนวนเงินที่
ผู้ขอเอาประกันภัยจ่ายจริง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนเงินต่อครั้งตามที่กำหนดไว้ใน “รายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย” และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี

กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการชดเชยสินไหมตามผลประโยชน์ “ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินอันเนื่องจากอุบัติเหตุ”แล้วผลประโยชน์ที่จะได้รับตามบันทึกสลักหลังฉบับนี้ จะถูกจำกัดอยู่เพียงจำนวนที่ไม่ได้รับ
การชดเชยให้ตามผลประโยชน์ดังกล่าว แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนเงินต่อครั้งข้างต้น

ลักษณะของสัญญา เพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ แบบผู้ป่วยนอกพิเศษ (OPDP)

เป็นบันทึกสลักหลังที่ซื้อแนบได้กับสัญญาเพิ่มเติมอยุธยาแคร์ผู้ป่วยในแบบพรีเมียร์(HSP) เท่านั้น โดยให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ในกรณีบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยในฐานะผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือคลินิค

ผลประโยชน์ (OPDP)

หากผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล เป็นผู้ป่วยนอกในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลหรือ
คลินิคตามความจำเป็นทางการแพทย์ อันเป็นผลโดยตรงจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย เมื่อบริษัทฯได้รับและเห็นชอบในหลักฐานแล้วบริษัทฯจะจ่ายจำนวนเงินผล ประโยชน์อันเกิดจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมเหตุสมผลตามจำนวนเงินที่ผู้เอา ประกันภัยจ่ายจริงตามรายการดังต่อไปนี้คือ ค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าบริการพยาบาล ค่าบุคลากรทางการแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ค่ากายภาพบำบัด ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ของใช้ทางการแพทย์ โดยจะจ่ายเฉพาะการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 30ครั้งต่อรอบกรมธรรม์แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนเงินต่อครั้งตามที่กำหนดไว้ใน”รายละเอียดเกี่ยว กับกรมธรรม์ประกันภัย”กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการชดเชยสินไหมตามผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเกี่ยว กับผู้ป่วยนอกตามสัญญาเพิ่มเติมที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยู่แล้ว บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์ให้เพียงจำนวนเงินที่ไม่ได้รับการชดเชย แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน จำนวนเงินต่อครั้งข้างต้น