สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองทุพพลภาพแบบ ทพ 1(WP)

ลักษณะของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองทุพพลภาพแบบ ทพ 1 (WP)

เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่จะต้องควบกับสัญญาหลักแบบใด แบบหนึ่งที่บริษัทกำหนด ให้ผลประโยชน์ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักในอนาคต เนื่องจากผู้ขอเอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทั้งจากการบาดเจ็บ หรือ จากการประสบอุบัติเหตุ ซึ่งการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงดังกล่าว ให้รวมไปถึงการสูญเสีย มือ เท้า หรือสายตาทั้งสอง ข้างขึ้นไปด้วยหมายเหตุ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพ ประจำและ อาชีพอื่นใดได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป โดยทุพพลภาพเช่นว่านั้นจะต้องเป็นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 180 วัน

ผลประโยชน์ (ทพ 1)

  1. เมื่อผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จะได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก ในระหว่างและตราบเท่าที่ยังทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอยู่โดยสิทธิประโยชน์ตามสัญญาหลักยังคงเดิมทุก
    ประการ เช่น เงินจ่ายคืน ความคุ้มครองเพิ่ม เงินปันผลพิเศษ ฯลฯ
  2. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนี้ จะต้องเกิดขึ้นก่อนครบปี กรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60 ปี
  3. ผลประโยชน์ ทพ 1 นี้ จะยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักเท่านั้น และเมื่อสัญญาหลักได้รับการยกเว้น เบี้ยประกันภัย สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพและสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ ก็จะสิ้นผลโดยทันที

หมายเหตุ

  • ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันฯ ของบริษัทฯ
  • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลสำหรับเพื่อประกอบการขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองที่ท่านซื้อพร้อมข้อกำหนด เงื่อนไข และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ฯ เท่านั้น