มาย บำนาญ ไฟว์ A90/5

เกษียณแบบมั่นใจ
มีเงินใช้ทุกปี

รับประกันง่าย
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ลดหย่อนภาษี
สูงสุด 300,000 บาท
 • เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 86 บาท (ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยสำหรับเพศชาย อายุ 40 ปี และเลือกชำระเบี้ยแบบรายปี)
 • ลดหย่อนภาษีส่วนเพิ่มเติม 200,000 บาทได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
 • เริ่มต้นรับเงินบำนาญปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่อายุ 60 และ 10%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม (ถ้ามี) ไปจนถึงอายุ 90 ปี
 • มีโอกาสรับเงินประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสมตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป
รายละเอียดแบบประกัน
 • อายุที่ขอเอาประกันภัย 40-55 ปี
 • ชำระเบี้ยสั้นๆ เพียง 5 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 7,500,000 บาท (ต่อผู้เอาประกันภัย)
 • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และรายปี
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ (ทั้งสุขภาพ และอุบัติเหตุ)

คำอธิบายเพิ่มเติม

1จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม: เป็นเงินปันผลในรูปแบบจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่สะสมตั้งแต่ปีแรกที่บริษัทพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษให้ผู้เอาประกันภัย โดย

จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ : บริษัทอาจจะพิจารณาเงินปันผลในรูปแบบของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ หากมีการพิจารณาจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 3 เป็นต้นไป อนึ่ง เงินปันผลซึ่งได้เปลี่ยนเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษนี้ จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรคให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวนจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

2เงินบำนาญรายปี: 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม (ถ้ามี)

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

 

ความคุ้มครองชีวิต

ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ

ปีกรมธรรม์ที่ 1-2 : รับจำนวนเงินที่สูงกว่าระหว่าง

 • 100% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาทั้งหมด* หรือ
 • เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามตารางมูลค่ากรมธรรม์รวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1 (ถ้ามี)**

ปีกรมธรรม์ที่ 3 – ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี : รับจำนวนที่สูงกว่าระหว่าง

 • 110% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาทั้งหมด* หรือ
 • เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามตารางมูลค่ากรมธรรม์รวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1 (ถ้ามี)**
ช่วงรับเงินบำนาญ

ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 – 90 ปี : รับ

 • เบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาทั้งหมด* หักด้วยเงินบำนาญ (ส่วนที่บริษัทรับรองจ่าย) ที่บริษัทจ่ายให้ผู้เอาประกันภัยไปแล้วทั้งหมด

*ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสำหรับเบี้ยเพิ่มพิเศษ บันทึกสลักหลังอื่นๆ และ/หรือ สัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)

**เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1 (ถ้ามี) นั้นไม่ใช่มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยตามตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย

เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
 

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

กรณีไม่เปิดเผยความจริงหรือแถลงความเท็จบริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์

กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

 

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

สนใจแผนนี้

โปรดกรอกรายละเอียดเพื่อจัดทำ ข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ


ขออภัยในความไม่สะดวก

เนื่องจากอายุของผู้ขอเอาประกันภัย ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจัดทำข้อเสนอนี้ได้.

คุณอาจสนใจแผนการออมอื่นๆ ด้านล่างนี้

แผนการประกัน แบบออมทรัพย์


ข้อมูลผู้ขอเอาประกัน


.แบบประกันที่คล้ายกัน.