มาย เซฟวิ่งส์ 10/6 (มีเงินปันผล)

คืนให้เข็ด 6% 6% 6%… ทุกปี ลดหย่อนภาษีได้ มาย เซฟวิ่งส์ 10/6 (มีเงินปันผล)

แบบประกันที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำเบี้ยประกันฯ ไปใช้ลดหย่อนภาษี** แผนการออมทรัพย์ ที่มีเงินคืนทุกปี ปีล่ะ 6%* + เงินปันผล และรับเงินคืนเมื่อครบสัญญาอีก 160%*+เงินปันผล พร้อมให้ความคุ้มครองชีวิต และยังสามารถเพิ่มเติมความคุ้มครองสุขภาพ และอุบัติเหตุ 

 

จ่ายเบี้ยสั้น 6 ปี

ได้เงินคืน 10 ปี

รับเงินคืน 6% แน่นอน

ทุกปี

ลดหย่อนภาษีสูงสุด

1 แสนบาทต่อปี

 • รับเงินจ่ายคืน 6%* ทุกปี  ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 10
 • รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 160%*
 • รวมรับเงินคืน 220%*
 • โอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มเติมในรูปแบบเงินปันผลรายปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา
 • รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 200%*
 • เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

*%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

**ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

คำอธิบายเพิ่มเติม

1 เงินปันผลรายปี : บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย หากมีการพิจารณาว่าจะจ่าย จะเริ่มพิจารณาตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป โดยเงินปันผลนี้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเงินปันผลรายปีนี้จะแตกต่างกันในแต่ล่ะแบบประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวนเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ล่ะปี

2 เงินปันผลเมื่อครบสัญญา : บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลตอบแทนการลงทุนตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ล่ะปี และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวนเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา

รายละเอียดการรับประกัน

 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้
 • สามารถชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และรายปี
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฏเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของทางบริษัท

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

กรณีไม่เปิดเผยความจริงหรือแถลงความเท็จบริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์

กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสาร และในเวปไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

สนใจแผนนี้

โปรดกรอกรายละเอียดเพื่อจัดทำ ข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ


ข้อมูลผู้ขอเอาประกัน


ข้อมูลผู้ชำระเบี้ยประกัน