เรียกร้องสินไหมอื่นๆ

เรียกร้องสินไหม หรือ การแจ้งเคลม

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1292

*หมายเหตุ – แนวทางข้างต้นเป็นวิธีปฏิบัติโดยทั่วไป เท่านั้น การพิจารณาความคุ้มครองและค่าเสียหายจะต้องยึดถือตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะเกิดความเสียหาย และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมจากที่ระบุข้างต้นประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

ระยะเวลาและวิธีการพิจารณา : สินไหมทดแทนทุกประเภท

 

 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ เดินทาง สุขภาพ มะเร็ง และโรคร้ายแรง

  • กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ชดเชยรายได้ ภายใน 10 วัน เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน
  • กรณีเรียกร้องการเสียชีวิต ทุพพลภาพ โรคร้ายแรง และอื่นๆ ภายใน 30 วัน เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ

หมายเหตุ: 

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ

 

กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินและอื่นๆ

วิธีการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

  • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
  • ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ราคาประเมินของทรัพย์สิน
  • ตรวจสอบสาเหตุความเสียหาย
  • ตรวจสอบความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 ระยะเวลาการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

  • ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอและตามหลักการพิจารณาสินไหมทดแทน

ทำจ่ายค่าสินไหมทดแทน

  • เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงพร้อมหลักฐานของผู้ลงนาม ถูกต้องครบถ้วน ระยะเวลาการทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว