เคลมประกันรถยนต์ง่ายๆใน 4 ขั้นตอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1292

หมายเหตุ  แนวทางข้างต้นเป็นวิธีปฏิบัติโดยทั่วไป เท่านั้น การพิจารณาความคุ้มครองและค่าเสียหายจะต้องยึดถือตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะเกิดความเสียหาย และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมจากที่ระบุข้างต้นประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

 

ค้นหารายชื่ออู่รถยนต์ในเครือ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย