ข้อมูลประกอบคำขอเอาประกันภัย มะเร็ง จิ๊บ จิ๊บ

อายุ อาชีพ และคำถามสุขภาพ ของผู้ขอเอาประกันภัย.


" บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจ แผนประกันภัย มะเร็ง จิ๊บ จิ๊บ และต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ที่ไม่สามารถเสนอความคุ้มครองแผนประกันภัยดังกล่าวให้แก่ท่านได้ เนื่องจากเป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย "

โปรดกรุณาเลือกแบบประกันภัยอื่นๆ ของทางบริษัทฯ

เลือกดูแผนการประกันอื่น.


1. ข้อมูลผู้ขอเอาประกัน.


2. ข้อมูลผู้รับประโยชน์


คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ให้ตอบคำถำมข้างต้นตาความจริงทุกข้อ หากผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ จะมีผลให้สัญญาประกันภัยนี้ ตกเป็นโมฆียะ ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 และอำจปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้.