Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

คุณสามารถ คลิกขวา แล้วเลือก Save As… ได้เลย

› สัญญากู้เงินตามกรมธรรม์ (New)

หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันภัย และขอรับงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

› คำร้องขอเปลี่ยนแปลงขอกลับคืนสู่สถานะเดิมและขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย (New)

› คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไปในกรมธรรม์ประกันภัย (New)

› แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

› แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (AI/PA/IPD)

› แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน

ใบนำส่งเรียกร้องสินไหมมรณกรรม/ผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ย/ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง /การสูญเสียอวัยวะ

› แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณกรรมของผู้เอาประกันภัย

› แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทนทุพพลภาพ

› แบบฟอร์มแจ้งออกเช็คฉบับใหม่

แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน

 

ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์

คู่มือลูกค้า

› คู่มือสวัสดิการพนักงานประกันภัยกลุ่ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกันภัย/ประกันชีวิตกลุ่ม

› ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสำหรับผู้ถือกรมธรรม์
› ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสำหรับผู้ขอเอาประกันภัย
› หนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยกลุ่ม
› หนังสือแต่งตั้งผู้ถือกรมธรรม์เป็นผู้รับประโยชน์สำหรับการประกันภัยกลุ่ม
› ข้อตกลงการขอใช้บัตรประจำตัวสมาชิกประกันภัยกลุ่ม
› คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม
› คำร้องขอเปลี่ยนแปลงของผู้เอาประกันภัยกลุ่ม
› แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเอาประกันภัย/แผนของผู้เอาประกันภัยกลุ่ม (ดาวน์โหลด Excel File คลิกที่นี)

แบบฟอร์มแจ้งเพิ่มผู้ขอเอาประกันภัยกลุ่ม (ดาวน์โหลด Excel File คลิกที่นี่)

แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยกลุ่ม (ดาวน์โหลด Excel File คลิกที่นี่)

แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล (OPD)

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (AI/PA/IPD)
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลเพื่อขอเสนอประกันภัยกลุ่ม
แบบคำร้องขอรับสินไหมทดแทนสำหรับประกันภัยกลุ่ม กรณีมรณกรรม
รายชื่อฝ่ายขายที่ได้รับสวัสดิการประกันภัยกลุ่ม
แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทนทุพพลภาพ