Get Adobe Flash player

โครงการสุขภาพหนูน้อย เหมาจ่าย

ออกแบบอนาคตของลูกด้วยตัวเราเอง

รายละเอียดแบบประกันภัย

  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย : 1 เดือน 1 วัน – ุ6 ปี
  • อายุผู้ชำระเบี้ยประกันภัย : 20 ปี – 55 ปี
  • ระยะเวลาความคุ้มครอง : 15, 18 และ 25 ปี
  • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 6, 10 และ 20 ปี
  • ผู้ชำระเบี้ยประกันจากไป ความคุ้มครองยังคงอยู่ทั้งการออมทรัพย์ และความคุ้มครองสุขภาพ
  • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี
  • การันตีเป้าหมายการออม และความคุ้มครองสุขภาพ

หมายเหตุ

 การตรวจสุขภาพ : ตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัท เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086-338-5006 : รณชัย

Email : r.chumdee@gmail.com

Did you like this? Share it:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.