Get Adobe Flash player

ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง

—— โรคมะเร็งเป็นโรคที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในปัจจุบันซึ่งมีมลภาวะจากการพัฒนาประเทศ และประชาชนเอาใจใส่ต่อสุขภาพตนเองของตัวเองน้อยลง ขาดการออกกำลังกาย รับประทานอาหารจากหลากหลายแหล่งที่มา และสภาวะความเครียดของหน้าที่การงาน และการดำเนินชีวิต เหล่าเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะเสียงที่จะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งได้มากขึ้น

—— โรคมะเร็งเป็นโรคที่ป้องกันได้ และสามารถรักษาให้หายขาดได้หากสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่เริ่มเป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้น

—— เพื่อเป็นการกระจายความเสียง ช่วยแบ่งเบาภาระของท่านและครอบครับ วันนี้ท่านสามารถกำหนดวงเงินความคุ้มครอง หรือวงเงินชดเชย วงเงินค่าใช้จ่าย หรือค่ารักษาพยาบาล  ที่จะเกิดขึ้นจากโอกาสที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งได้แล้วด้วยตัวท่านเอง บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต มีอนุสัญญาคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ที่จะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองให้ทันทันที 10% ของวงเงินเอาประกัน ตั้งแต่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง(Carcinoma In Situ)

—— แต่ถ้าเนื้อร้ายดังกล่าวยังไม่หยุดการเจริญเติบโต และมีการแพร่ออกของเชลล์เนื้อร้ายที่ควบคุมไม่ได้ จนมีการลุกลามไปยังเนื้อเยื่อปกติอื่นๆ หรือเป็นมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancers) ผู้ขอเอาประกันจะได้ รับค่าสินไหมทดแทนทันที 100% ของวงเงินเอาประกันภัย (หลังเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 60 วัน)

 

เงื่อนไขการรับประกัน

  • เป็นสัญญาเพิมเติมที่สามารถซื้อความคุ้มครองควบกับสัญญาหลัก
  • คุ้มครองต่อเนื่องถึง อายุ 69 ปี สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี (ในวันสมัคร)

——————————————————————————

สนใจ วางแผนทางการเงินของครอบครัว เพื่อการเตรียมรับมือกับโอกาส และความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งด้วย

โครงการความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง

กรุณาติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-278-9871 : รณชัย ชุ่มดี(ต้น)

Email : aacp.in.th@gmail.com

บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต

สำนักงานนนทบุรี (AO นนท์)

Did you like this? Share it:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.