Get Adobe Flash player

มาย เซฟวิ่งส์ 10/6 (มีเงินปันผล)

อยุธยา อลิอันซ์ ซีพี ฉลองครบรอบ 60 ปี พร้อมมอบโอกาสพิเศษ ในรูปแบบของแบบประกันเพื่อการออม เพื่อตอบสนองจังหวะการออมของคุณด้วย…

มาย เซฟวิ่งส์ 10/6 (มีเงินปันผล)

แผนการออมคุ้มค่า พร้อมรับเงินจ่ายคืน 6%* ทุกปี
“ออมเพียง 6 ปี คุ้มครองชีวิต 10 ปี พร้อมรับเงินจ่ายคืน 6%* ทุกปี ตลอดอายุสัญญา”

  • รับเงินจ่ายคืน 6%* ทุกปี  ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 10
  • รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 160%*
  • รวมรับเงินคืน 220%*
  • โอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มเติมในรูปแบบเงินปันผลรายปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา
  • รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 200%*
  • เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

*%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


สนใจ วางแผนทางการเงินระยะสั้น ด้วย มาย เซฟวิ่งส์ 10/6 (มีเงินปันผล)

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086-338-5006, 081-278-9871 : รณชัย

Email : r.chumdee@gmail.com

Add Friend

Did you like this? Share it:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.