Get Adobe Flash player

แบบประกันพิเศษ

ประกันอุบัติเหตุ My PA Plus

มอบความคุ้มครองที่คุ้มค่า

 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ค่าทดแทนรายสัปดาห์กรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
 • ขยายความคุ้มครองไปถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่หรือโดยสายรถจักรยานยนต์
 • ครอบคลุมถึงภัยจากการถูกฆาตกรรม หรือการทำร้ายร่างกาย

ช่วยคุณแบ่งเบาค่าใช้จ่าย

 • ให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 365 วัน ทุกสถานที่ทั่วโลก
 • สมัครรับความคุ้มครองได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสุขภาพใดๆ
 • มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 4 แผนตามความต้องการเฉพาะบุคคล
 • บริการพิเศษจากอลิอันซ์อยุธยาแคร์ บริการรักษาพยายาลผู้ป่วยในโดยมิต้องชำระเงินตามความคุ้มครอง ณ โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ทั่วประเทศ

แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุ มาย พีเอ พลัส (สำหรับอาชีพขั้น 1)

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน4
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • จากอุบัติเหตุ
350,000 500,000 700,000 1,000,000
 • จากการขับขี่ หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์
350,000 500,000 500,000 500,000
 • จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
350,000 500,000 700,000 1,000,000
ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง 350 500 700 1,000
การรักษาพยาบาล 35,000 50,000 70,000 100,000

เบี้ยประกันภัยรายปี (สำหรับอาชีพขั้น 1)

อายุ(ปี) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
15-65 1,950 2,650 3,450 4,500
66-70 2,750 3,750 4,900 6,500
71-75* 4,050 5,500 7,200 9,600

 

หมายเหตุ

 • อายุที่ขอเอาประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก ดูรายละเอียดจากแผนความคุ้มครองและตารางเบี้ย
 • เอกสารนี้ เป็นเพียงข้อเสนอ มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองที่ท่านซื้อ
 • พร้อมข้อกำหนด เงื่อนไขและผลประโยชน์ตามสัญญาที่สมบูรณ์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 • *สำหรับเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุเท่านั้น

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ข้อมูลด้งต่อไปนี้เป็นเพียงบางส่วนของข้อยกเว้นทั้งหมดเท่านั้น ผู้เอาประกันควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และตรวจสอบข้อยกเว้นจากกรมธรรม์ประกันภัย

 • ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี
  • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
  • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
  • ขณะที่ผู้เอาประกันปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบิติการในสงคราม หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

สนใจ วางแผนความคุ้มครองอบัติเหตุ ด้วย My PA Plus

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086-338-5006, 081-278-9871 : รณชัย

Email : r.chumdee@gmail.com

Add Friend

Did you like this? Share it:

มายบำนาญพลัส

เกษียณ แบบมั่นใจ พึ่งตัวเองได้ มีเงินใช้ทุกปี

ง่าย…ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร*)

 • เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 27 บาท (ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยสำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี และเลือกชำระเบี้ยแบบรายปี)
 • ลดหย่อนภาษีส่วนเพิ่มเติม 200,000 บาทได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
 • เริ่มต้นรับเงินบำนาญปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่อายุ 55 ไปจนถึงอายุ 85 ปี
 • มีโอกาสรับเงินประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสมตั้งแต่เริ่มสัญญา

รายละเอียดแบบประกัน

 • อายุที่ขอเอาประกันภัย 25-50 ปี
 • ชำระเบี้ยถึงอายุ 55 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,500,000 บาทต่อกรมธรรม์
 • ให้การคุ้มครองชีวิต หากเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ 1 และ 2 รับเงินคืน 100% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว หรือหากเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 จนถึงก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 55 ปี รับเงินคืน 110% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและอุบัติเหตุแนบได้

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ…

1. จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม: เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่สะสมตั้งแต่วันเริ่มสัญญาประกันภัย การคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ:บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษแก่ผู้เอาประกันภัย ตั้งแต่ ต้นปีกรมธรรม์ที่ 3 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการรับผลประโยชน์นี้ได้ ทั้งนี้จำนวนเงินปันผลนี้จะขึ้นอยู่กับ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัยซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย และเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและวิธีการ คำนวณที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

2. เงินบำนาญรายปี: 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสมจากปีกรมธรรม์ก่อนหน้า

3. อัตราเครดิตรายปี: เป็นอัตราอ้างอิงที่ใช้ในการกำหนดอัตราเงินปันผล ซึ่งขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรไว้ เพื่อใช้ในการคำนวณ จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ ซึ่งแตกต่างกันตามแบบประกันภัย โดยบริษัทจะประกาศอัตราเครดิตรายปีให้ทราบทุกปี ทั้งนี้อัตรา ที่แสดงข้างต้นไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน และเป็นเพียงตัวอย่าง อัตราที่บริษัทประกาศจริงอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าได้

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

การลดหย่อนภาษี

* ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 (เบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี) และฉบับที่ 194 (เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถลดหย่อนได้เพิ่มขึ้นอีก 200,000 บาท แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุน กบข. หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือเงินค่าซี้อหน่วยลงทุน (RMF) ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน

สนใจ วางแผนทางการเงินเพื่อการลดหย่อนภาษี ด้วย มาย บำนาญ พลัส

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086-338-5006, 081-278-9871 : รณชัย

Email : r.chumdee@gmail.com

Add Friend

Did you like this? Share it:

อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุ

ถ้าเราไม่ประมาท แต่คนอื่นเขาประมาณอะไรจะเกิดขึ้น?

 

—— อุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ไม่เลือกคน ไม่เลือกเวลา และไม่เลือกสถานที่ นำมาซึ่งภาระความเสี่ยงที่จะต้องแบกรับในด้านค่ารักษาพยาบาล ซึ่งไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด และเป็นจำนวนเงินเท่าใด ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ท่านสามารถป้องกันผลกระทบที่ตามมาทั้งต่อตัวเองและ คนที่ท่านรัก ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น วางใจได้ด้วยหลักประกันทางการเงินยามฉุกเฉินจาก อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุ แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ครอบคลุมทุกช่วงชีวิตอย่าง ครบครัน

อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุ คุ้มครองทันทีในยามที่ท่านต้องการ

 • คุ้มครองการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียง ในกรณีเกิดจากอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ
 • ทดแทนค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ทดแทนรายสัปดาห์กรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง

อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุ พร้อมมอบความอุ่นใจให้ท่านเสมอ

 • ไม่เพียงให้ความคุ้มครองแก่ท่านตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน แต่ยังให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุทุกสถานที่ทั่วโลก
 • สมัครรับความคุ้มครองได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสุขภาพใด ๆ
 • มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 2 แผนตามความต้องการเฉพาะบุคคล
 • บริการพิเศษจากอลิอันซ์อยุธยาแคร์ บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโดยมิต้องชำระเงินตามความคุ้มครอง ณ
  โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ทั่วประเทศ

อายุที่ขอเอาประกันภัย

 • อายุตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี*

หมายเหตุ

—— *อายุที่ขอเอาประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก ดูรายละเอียดจากแผนความคุ้มครองและตารางเบี้ย -ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์

อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุ พร้อมเสนอเงื่อนไขพิเศษสำหรับท่าน

 • ขยายความคุ้มครองไปถึงความเสี่ยงภัยจากการขับขี่หรือโดยสาร จักรยานยนต์
 • ครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยจากการถูกฆาตกรรมและถูกลอบทำร้ายร่างกาย
 • รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นปีละ 5% จากจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มแรก เมื่อต่ออายุกรมธรรม์ภายในกำหนด 3 เดือนนับตั้งแต่วันครบกำหนดสัญญาเป็นเวลา 5 ปีโดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มแต่อย่างใด

 

แผนความคุ้มครองและตารางเบี้ย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

ผู้ขอเอาประกันภัยมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
ผู้ขอเอาประกันภัยมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่อยู่ระหว่างการเจ็บป่วย
หรือบาดเจ็บในวันที่ขอสมัครเอาประกันภัย ไม่มีอวัยวะส่วนใดพิการหรือบกพร่อง
แผนประกันภัยที่จะเลือกมีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 10 เท่าของรายได้ต่อปี
อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุ กำหนดเบี้ยประกันภัยตามลักษณะอาชีพ

อาชีพ ขั้น 1 คือกลุ่มอาชีพที่ประจำอยู่ในสำนักงาน เช่น ผู้บริหารบริษัทพนักงานประจำสำนักงาน ข้าราชการที่ประจำสำนักงาน ครู ผู้พิพากษา อัยการทนายความ นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ เจ้าของกิจการค้าขายที่ประจำอยู่แต่ในร้าน(ขายยา ขายทอง อัญมณี ร้านเสริมสวย ขายของชำที่บ้าน) เป็นต้น อาชีพ ขั้น 2 คือกลุ่มอาชีพที่จะต้องเดินทางออกไปนอกบริษัท หรือกลุ่มช่างผีมือขนาดเบาที่มีความชำนาญ เช่น พนักงานขายที่ต้องเดินทางวิศวกร สถาปนิก สัตวแพทย์ หัวหน้าคนงาน หัวหน้าช่าง (ไม่ลงมือทำ) เจ้าของกิจการ(ร้านอาหาร ขายของในตลาด อู่ซ่อมรถ อู่เคาะพ่นสี ปะยาง(ไม่ลงมือทำ) โรงกลึง ปั้มน้ำมัน รับซื้อของเก่า ฯลฯ) เจ้าของสวน นา ไร่ ฟาร์ม(ไม่ลงมือทำ) เป็นต้น
อาชีพ ขั้น 3 กลุ่มอาชีพที่มีลักษณะใช้แรงงานกึ่งช่างฝีมือเช่น ยาม (ไม่พกอาวุธ)ช่างซ่อมเครืองยนต์ ช่างก่อสร้าง ช่างกระเบื้อง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างพิมพ์ ช่างฝีมือที่ใช้เครื่องจักรขนาดเล็ก คนขับรถแท็กซี่ คนงานในโรงงาน เป็นต้น อาชีพ ขั้น 4 คือกลุ่มอาชีพที่ใช้แรงงานและมีความเสี่ยงสูง เช่นอาชีพที่ใช้รถจักรยานยนต์ ขับรถเครน ขับรถบรรทุกข้ามจังหวัด ช่างไฟฟ้า ช่างกลึง กรรมกร การปูหินอ่อน แกรนิต ปาเก้ หินขัด ช่างเชื่อมโครงเหล็ก ปูกระเบื้องหลังคาเป็นต้น

ความคุ้มครอง

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร

หากความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง
การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ

 • 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
 • 100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  และการทุพพล ภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน
  นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็น
  บุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการสูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า
  หรือสายตา รวมกันตั้งแต่สองข้าง
 • 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการสูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ
  หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้าหรือสายตา หนึ่งข้าง
 • 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับหูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้
 • 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับหูหนวกหนึ่งข้าง
 • 1-25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการสูญเสียนิ้วมือ หรือนิ้วเท้า (ตามชื่อกำหนดในกรมธรรม์)

ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง

หากความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงภายใน
180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนรายสัปดาห์ให้ในจำนวนเงินต่อสัปดาห์ตามที่ระบุไว้ในตาราง
ตลอดระยะเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู่ (สูงสุดไม่เกิน 52 สัปดาห์)

การรักษาพยาบาล

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์
หรือต้องได้รับการพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทฯ
จะจ่ายค่าทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตาม
ความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ สำหรับค่าห้องสำหรับผู้ป่วยภายใน
ค่าห้องสังเกตการ ค่ารักษาพยาบาล
และค่าการพยาบาลให้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้
ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี)การขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยตามจำนวนเงินที่เอาประกันไว้ สำหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะโดยสาร หรือขับขี่รถจักรยานยนต์

การฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย

บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยตามจำนวนเงินที่เอาประกันไว้สำหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง
การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องมาจากการฆาตกรรมหรือการทำร้ายร่างกาย

หมายเหตุ 

ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น
ผู้ขอเอา ประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข
ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์


สนใจ วางแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ด้วยอยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุ

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-278-9871 : รณชัย

Email : r.chumdee@gmail.com

หรือ กรอกข้อมูลด้านล่าง

Did you like this? Share it:

แผนคุ้มครองอุบัติเหตุ มาย พีเอ (My PA)

เพียงวันละ 3.50 บาท คุณก็สนุกกับทุกจังหวะการเดินทางของชีวิต ได้อย่างเต็มที่

เพราะมี “My PA” จากอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. คอยดูแลคนที่คุณรัก


แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ทุกแห่งทั่วโลก

 • รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้น 2 เท่ากรณีเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสารอยู่ในยานพาหนะสาธารณะ
 • รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือ การพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ขยายความคุ้มครองไปถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • ครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
 • เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ*
 • ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน* เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้ถือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ณ โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายอยุธยาแคร์กว่า 180 แห่ง ทั่วประเทศ เมื่อท่านเข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ในกรณีผู้ป่วยใน หรือกรณีผู้ป่วยนอก กว่า 40 แห่งทั่วประเทศ
 • สมัครง่ายๆ รับความคุ้มครองได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสุภาพ

ตารางแสดงผลประโยชน์ความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัย

ความคุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพลภาพถาวร บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์
จากอุบัติเหตุ 500,000 1,000,000 1500,000
จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 500,000 500,000 500,000
จากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 500,000 500,000 500,000
ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 50,000
กรณีเสียชีวิตจากการโดยสาร พาหนะสาธารณะ ที่เกิดเหตุขณะให้บริการ 1,000,000 2,000,000 3,000,000

วันนี้ คุณสามารถวางแผนการเดินทาง ของคุณอย่างสบายใจ ได้ทันที ด้วย My PA

ซื้อ มาย พีเอ ออนไลน์ (เบี้ยประกันสำหรับขั้นอาชีพ 1) เบี้ยประกันรายปี (บาท)
อายุ บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์
1 เดือน 1 วัน – 14 ปี
1,250
15 – 60 ปี
1,250 2,050 4,500
61 – 65 ปี
1,450 2,475 5,425
66 – 70 ปี
1,825 3,150 6,700
71-75** 2,625 4,600 9,625

หมายเหตุ

 • อายุที่ขอเอาประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก ดูรายละเอียดจากแผนความคุ้มครองและตารางเบี้ย
 • เอกสารนี้ เป็นเพียงข้อเสนอ มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองที่ท่านซื้อ
 • พร้อมข้อกำหนด เงื่อนไขและผลประโยชน์ตามสัญญาที่สมบูรณ์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 • *เฉพาะแผน โกลด์
 • **สำหรับเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุเท่านั้น


ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-278-9871 : รณชัย

Email : r.chumdee@gmail.com


Add Friend

Did you like this? Share it:

แผนการออมเพื่ออนาคต – มาย เซฟวิ่งส์

“ออมง่ายๆ ให้ผลตอบแทนแน่นอน”

แบบประกันนี้มาพร้อมความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์มากมายดังต่อไปนี้

 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ให้ผลตอบแทนที่แน่นอนตลอดสัญญา
 • คุ้มครองยาวนาน 12 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี
 • ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 สูงสุด 700% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ชำระเบี้ยประกันครบ 7 ปี หยุดชำระเบี้ย รับเงินคืน 17% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • หลังจากหยุดชำระเบี้ยประกันปีที่ 7 บริษัทคุ้มครองชีวิตต่อ ที่ทุนประกัน 700% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ครบกำหนดสัญญาปีที่ 12 รับเงินคืน 745% ของของจำนวนเงินเอาประกันภัย + เงินครบกำหนดสัญญาพิเศษอีก 20% ของจำนวนเงินเอาประกัน
 • สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

วันนี้ คุณสามารถวางแผนการเดินทาง ของคุณอย่างสบายใจ ได้ทันที ด้วย My Saving

การซื้อประกันฯ ผ่าน ระบบออนไลน์ โดย คลิกปุ่ม ที่ในช่อง แผนการประกันฯ และอายุ ที่คุณต้องการซื้อ

แผนความคุ้มครองและผลประโยชน์ ที่คุณเลือกได้

แบบประกัน
บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์ แพลทินัม
สัญญาหลัก มาย เอ็กซ์เพรส เซฟวิ่งส์ 12/7 ทุนประกัน 30,000 50,000 300,000 500,000
อายุ อัตราเบี้ยประกันรายปี
1 เดือน 1 วัน – 55 ปี 27,600 46,000

276,000

460,000

56 – 70 ปี 28,200 47,000

282,000

470,000

สนใจ วางแผนทางการเงินเพื่อการเก็บออม ด้วย มาย เซฟวิ่งส์

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-278-9871 : รณชัย


Email : aacp.in.th@gmail.com


Did you like this? Share it: